Задължения и отговорности

 1. Развиване и поддържане на системите за управление на околната среда.
 2. Осигуряване на съответствието на системата за управление на околната среда с българското законодателство.
 3. Познаване и следене за спазване на екологичните изисквания в дружеството.
 4. Комуникация с държавни институции – МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БДИБР относно текущата дейност на компанията, както и относно бъдещи инвестиционни проекти.
 5. Изготвяне заявления и други необходими документи за издаване на разрешения за дейности с отпадъци към РИОСВ.
 6. Водене на отчетност в Национална информационна система по отпадъци (НИСО).
 7. Изготвяне на годишни отчети за събиране, транспортиране, третиране на отпадъци към ИАОС.
 8. Изготвяне и поддържане на необходимата документация, свързана с опазването на околната среда и управлението на отпадъците.
 9. Техническо обработване на документацията, имаща отношение към управление на отпадъците.
 10. Познаване и прилагане нормативната уредба, както и промените в законодателството по опазване на околната среда, управление на отпадъците, съхранение на отпадъци.

Изисквания

 • Висше образование в областта на екология, химия, машинно инженерство, др.;
 • Релевантен опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Познаване на ЗООС и ЗУО;
 • Умения за работа в екип, за поемане на лична отговорност, комуникативност, проактивност;
 • Компютърна грамотност, умения за работа с MS Excel и Word;
 • Английски език на работно ниво ще се счита за предимство.

Предложението

 • Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
 • Дългосрочна и сигурна работа на постоянен трудов договор в компанията;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография