Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

Немската федерална фондация за околна среда (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) е най-голямата екологична фондация в Европа, създадена през 1990 г. В Средна и Източна Eвропа, вкл. и България, DBU е активна с международната си стипендиантска програма. Основната цел на програмата е подобряване на екологичната ситуация в България и Германия чрез работа върху актуален екологичен проблем. За целта програмата осигурява стипендии за млади, наскоро завършили специалисти за работен стаж в Германия в областта на опазването на околната среда и природозащитата. Стипендиантите трупат знания и опит, които да приложат на практика след завръщането си в България. Стипендията е в размер на 1250 евро, които са необлагаеми. Тя се отпуска минимум за 6 и максимум за 12 месеца. Допълнително се поемат всички видове задължителни застраховки и осигуровки.

Кой може да кандидатства?

Формалните изисквания, свързани с кандидатстването са:

  • Oбразователно-квалификационна степен „магистър“, придобита с минимум добър (4) или по-добър успех, преди не повече от 5 години, най-късно до момента на започване на престоя в Германия (август 2022 г.), за предпочитане от българско ВУЗ;
  • и/ или настоящ докторант, но не в последна година от докторантурата (за времето на стипендията докторантурата следва да бъде формално прекъсната);
  • Владеене на немски и/ или английски език;
  • Ясна, новаторска за България, идея за това, с което искате да се занимавате в Германия по време на престоя си и как да го постигнете.

Кога и как се кандидатства?

Стипендианти се набират два пъти годишно, а крайните срокове за кандидатстване са съответно 5 март и 5 септември на съответната година. Кандидатстването в първия етап е само онлайн. След предварителен подбор по документи, до около три месеца от подаването на документи, с избрани кандидати ще се проведе интервю в София или Оснабрюк, Германия.

Необходимите документи (сканирани копия в .pdf или .jpg формат)

Престоят в Германия започва през февруари 2023 г. с интензивен курс по немски език, разходите за който се поемат от DBU.