Семинар на тема „Водата – онтологичен калейдоскоп”

По повод навършването на 60 години Геолого-географски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски” се организира семинар на тема „Водата – онтологичен калейдоскоп”.

Семинарът е подходящ за студентите и от двете образователно-квалификационни степени („Бакалавър” и „Магистър”) от всички факултети и ще се проведе в периода 11-12 май 2023 г.

За участие е необходимо да бъда подготвена презентация и текст (есе, доклад и др.), който ще бъде включен в сборник. Подаването на заявка за участие е до 15.02.2023 г. към проф. Нели Христова, ГГФ – nelly.hristova@gea.uni-sofia.bg.

За контакти: проф. Нели Христова, ГГФ
email: nelly_hristova@gea.uni-sofia.bg