Химик в пречиствателна станция за отпадни води

„В и К Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност “ХИМИК” в акредитирана лаборатория “Води”. Задължения и отговорности…

Химик в Клиника по съдебна медицина и деонтологития

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД е най-старата болница и една от най-големите в страната. Тя е водещ национален университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност…

Верификатор на емисии на парникови газове

ДЖИ ЕМ АЙ Верифай ЕООД търси верификатор на емисии на парникови газове, на инсталации, участващи в търговия с квоти за емисии на парникови газове. Задължения и отговорности Да води…

Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…

Лаборант, отговорник по качеството в пътна лаборатория

Пътна лаборатория в Асфалтова база с. Семчиново търси да назначи лаборант. Задължения и отговорности Взема технически проби и образци за извършване на пресевен анализ на произведените асфалтови смеси и…

Ръководител участък

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница ръководител участък. Задължения и отговорности Ръководи дейността на участък, съобразно утвърдения производствен план. Контролира своевременното снабдяване…

Лаборант

„К Ботаника“ ЕООД търси да назначи за производствената си база в с. Хотница лаборант. Задължения и отговорности Извършва входящ контрол на суровини и материали, изисква сертификати и свидетелства. Подготвя…

Медицински представител

Фирма “ЕКОМЕТ 90” ЕООД търси да назначи медицински представител за София и региона за добавки Doleran Pharma. Задължения и отговорности Установяване и поддържане на дългосрочни отношения с лекари и…

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър…

Медицински представител

Лаборатории Synevo са част от семейството на Medicover – водещ международен доставчик на здравни и диагностични услуги. Medicover оперира в Европа над 25 години и предоставя диагностични услуги в…