Национален конкурс за наградата „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Съюзът на химиците в България обявява петия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Хр. Баларев” за 2022 г. „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“.

Chemistry photo created by freepik – www.freepik.com

Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г., за постижения в областта на неорганичната химия и на неорганичните материали, разработени изцяло или в по-голямата си част в България през последните три календарни години, самостоятелно от кандидатстващия или в съавторство. Наградата е индивидуална – почетна грамота от СХБ и парична сума от 800 лв. и се присъжда само на български граждани. За участнички майки възрастта се увеличава с по една година за всяко дете. Млад учен, удостоен веднъж с наградата не може да кандидатства втори път. Ако в представените публикации има съавтори на възраст до 35 г., те трябва да дадат писмено съгласие за участието на колегата им в конкурса.
Публикации в съавторство могат да бъдат представяни в този конкурс само от един от съавторите.

Документи

  1. Автобиография (задължително), научни публикации (списък и отпечатъци) в областта на неорганичната химия излезли от печат през последните три години, и задължително поне една публикация отпечатана в списание с импакт фактор, резюме на една страница на най-важните научни постижения по преценка на кандидата (задължително), данни (списък и отпечатъци) за участия в международни и национални научни конгреси или симпозиуми, вкл. и в младежки научни конференции, на които кандидатът е изнесъл устен доклад (ако има такива участия).
  2. Доказателства (списък и отпечатъци) за практическата приложимост на научните постижения, като например участие в патентовано изобретение или полезен модел, договор със стопанско предприятие, свързан с решаване на някакъв технологичен проблем или разработване на материал, и др. подобни (ако притежава такива).


Документите се представят в три екземпляра на хартиен носител и един брой на електронен носител /СD /.

Оценката на представените за наградата материали се извършва от Научния съвет на Института по обща и неорганична химия при БАН, с възможност за включване на специалисти от УС на СХБ, като се ползват едни и същи рецензенти за всички кандидати, по възможност външни по отношение местоработата на кандидата. Рецензиите не се заплащат. Научният съвет взема решението си като прилага общоприетите критерии за оценяване на научните постижения, като при близки стойности на научните критерии предимство се дава на постижения с приложна насоченост.

Тежест се дава на представени доказателства за практическа приложимост на научните постижения.


Срокът за подаване на документите за участие в конкурса е 30 септември 2022 г. Документите се представят в Съюза на химиците в България, ул. „Г. Раковски“ 108, София 1000, стая 425, етаж IV, тел. 02/9875812, GSM: 0878 796 200.

Наградата ще бъде обявена и връчена на 1 ноември 2022 г.