Началник на отдел „Регионална лаборатория Варна”

Задължения и отговорности

 1. Организира и ръководи цялостната дейност на отдела по изпълнението на мониторинговата програма, контролната дейност и договорни задачи.
 2. Планира работата на отдела чрез изготвяне на годишни, тримесечни и ежеседмични планове и графици.
 3. Отчита работата на отдела чрез изготвяне на годишни, тримесечни и др. / по нареждане/ отчети и справки.
 4. Координира дейността на отдела с другите отдели на ИАОС.
 5. Следи за правилното съхранение на документите и водене на документацията.
 6. Разработва длъжностните характеристики на служителите от ръководеният отдел.
 7. Съгласува работните планове на служителите от отдела, провежда междинна среща и извършва атестация на подчинените му служители в законно установените срокове.
 8. Участва в провеждане на конкурс за държавни служители и следи за правилното прилагане прилагане на наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
 9. Във връзка с премахване на елементите на субективизъм участва при определяне на ДВ с конкретни предложения, свързани с приетите критерии.
 10. Извършва задълбочено проучване на получена информация и постъпили сигнали за корупция, като своевременно писмено уведомява изпълнителния директор за резултатите от извършените проверки и предприетите мерки.
 11. Прилага изискванията на стандарт БДС EN ISO IEC 17025:2018 „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране и следи за спазването им от страна на пряко подчинените му служители.
 12. Отговаря за спазването от страна на служителите на отдела разработените документи (ОПК, ФК и РПК) част от изградената Система за Управление (СУ) на акредитирана лаборатория “Главна дирекция лабораторно- аналитична дейност”.
 13. Проучва, организира, осигурява и контролира внедряването на нови методи за анализ и апаратура.
 14. Отговаря за валидирането и верифицирането на използваните аналитични методи за изпитване.
 15. Контролира стриктното изпълнение на използваните методики.
 16. Осигурява качеството на извършваните анализи и достоверността на получените резултати.
 17. Контролира участието на лабораториите във вътрешно-ведомствени, междулабораторни и международни сравнителни измервания.
 18. Следи за състоянието, на постъпващите проби за анализ в лабораторията и за стриктното спазване на процедурите за „Манипулиране на обектите за изпитване”.
 19. Контролира правилното съхранение, експлоатация и поддръжка на действащата лабораторна апаратура и прибори. Търси административна и дисциплинарна отговорност при повреда или липси.
 20. Изготвя и придвижва заявки до ИАОС за необходимата апаратура, химикали, стъклария, консумативи.
 21. Проверява, подписва, дава ход и отговаря за цялата документация, излизаща от отдела.
 22. Контролира работата на отделните звена с цел натоварване и оптимално използване на апаратура, транспорт, човешки, енергийни и др. ресурси.
 23. Актуализира и контролира изпълнението на програмата за повишаване на квалификацията на експертите в отдела.
 24. Актуализира и контролира изпълнението на изискванията по отношение охраната и безопасността на труда в отдела.
 25. Изготвя становища по задачи на ниво “отдел”.
 26. Дава становище относно наличието на съответствие с дадена техническа спецификация или стандарт прилагайки „правилото за вземане на решение“ описано в СУ на изпитвателна лаборатория „Главна дирекция лабораторно-аналитична дейност“.
 27. Информира Изпълнителния Директор на ИАОС за дейността на отдела и при необходимост предлага мероприятия за нейното подобряване.
 28. Отговаря за изпълнението на възложените му задачи и спазване на определените срокове.
 29. Носи отговорност за изпълнението на задачите на РЛ- Варна.
 30. Отговаря за цялостната дейност на отдел “РЛ – Варна”.
 31. Носи отговорност за извършените изпитвания и вземания на проби от отдела като подписва протоколите от изпитване, плановете за вземане на проби.
 32. Отговаря за изправността на средствата за измерване, които се използват в отдела.
 33. Отговаря за спазването на: Правилника за вътрешния трудов ред на ИАОС, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Етичен кодекс на служителите в ИАОС, Правилата за организация и дейност на ИАОС, Инструкциите за охрана и безопасност на труда в отдел “РЛ”, всички нормативни документи, касаещи дейността на лабораторията, като при системни нарушения писмено уведомява изпълнителния директор.
 34. Носи отговорност за щети причинени от незаконосъобразни разпореждания и действия.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Ранг – III младши или професионален опит – 4 години;
 • Правоотношение – служебно;
 • Допълнителни умения и квалификации: ползване на английски език на работно ниво
 • Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и инфораматика“ и „Технически науки“.

Минимален размер на основната заплата: 780 лв.

Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността началник на отдел „Регионална лаборатория Варна”, се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

 1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Интервю с кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса са достъпни на интернет страницата на агнецията.

Място и срок за подаване на документите за участие

Краен срок за подаване на докумнти – 23.11.2022 г. включително.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, тел. 052/634576. Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срок за подаване на документите: Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.

Допускане до участие в конкурса

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в ИАОС, отдел „Регионална лаборатория Варна“, гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4 и на интернет страницата на ИАОС.