Заместник-ръководител на направление „Контрол на качеството“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Контрол върху изпълнението на всички лабораторни дейности, извършвани от лаборантите: пробовземане, подготовка на проби, анализи, контрол на качеството на готовите/полуготовите продукти по време на производствения процес.
 2. Гарантиране на точно и навременно извършване на всички лабораторни анализи за потвърждение съответствието на продукта с изискванията на приложимите стандарти/методи, както и други вътрешни документи (цели за качеството, вътрешни продуктови спецификации и др.).
 3. Строг контрол върху начина на прилагане на процедурите и работните инструкции в ежедневната работа на лабораторния персонал и търсене на начини за тяхното непрекъснато усъвършенстване (подготовка на пробата, кръстосани проверки на анализа, използвани методи).
 4. Планиране на ежедневните лабораторни дейности.
 5. Правилно поддържане, актуализиране и архивиране на лабораторната документация.
 6. Калибриране и редовна проверка (мониторинг) на лабораторното оборудване за осигуряване на точни резултати от анализите (РФА, калориметър, апарат за изпитване и др.).
 7. Осигуряване на правилното функциониране на лабораторното оборудване съгласно ръководствата и инструкциите за работа.
 8. Поддържане на лабораторното оборудване в перфектен вид и уведомяване на ръководителя на отдел „Контрол на качеството“ при констатиране на неизправности.
 9. Мониторинг и поддържане на записи в LIMS (Лабораторна информационна система за управление).
 10. Поддържане на необходимите записи с данни от измерванията и данни за качеството в системата TIS. Прехвърляне/своевременно записване на резултатите от анализите в LIMS.
 11. Прилагане на нови методи на изпитване съвместно с Ръководител отдел „Контрол на качеството“.

Изисквания

 • Висше химическо или техническо образование;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език;
 • Иновативен и отворен начин на мислене;
 • Инициативност и креативност;
 • Аналитично мислене и способност за вземане на решения и решаване на проблеми;
 • Ориентираност към резултата;
 • Умения за работа в екип;
 • Комуникационни умения.

Предложението

 • Атрактивно месечно възнаграждение;
 • Бонус за постигане на добри резултати;
 • Социален пакет, включващ допълнителна здравна застраховка, ваучери за храна,  финансова подкрепа при сключване на граждански брак и раждане на дете и др.;
 • Отлични възможности за обучение по технически и лидерски умения;
 • Добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация;
 • Компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите;
 • Открита и приобщаваща работна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Копие от диплома за завършено висше образование.

Срок за кандидатстване: до 25.08.2023 г.

Справки на тел.: +359 887 50 07 15 (Пламен Василев, Директор “Човешки ресурси”)