Заместник-ръководител отдел „Контрол на качеството“

Холсим България АД е част от Групата Холсим – глобален лидер в сектора на строителни материали, със 70 000 служители в целия свят, заети в 4 бизнес сегмента – Цимент, Инертни материали, Бетон и Продукти и решения. В момента компанията търси да назначи заместник-ръководител на отдел “Контрол на качеството”.

Месторабота:

с. Бели извор, обл. Враца

Задължения и отговорности
 • Контрол върху изпълнението на всички лабораторни дейности, извършвани от лаборантите: пробовземане, подготовка на проби, анализи, контрол на качеството на готовите/полуготовите продукти по време на производствения процес
 • Гарантиране на точно и навременно извършване на всички лабораторни анализи за потвърждение съответствието на продукта с изискванията на приложимите стандарти/методи, както и други вътрешни документи (цели за качеството, вътрешни продуктови спецификации и др.)
 • Строг контрол върху начина на прилагане на процедурите и работните инструкции в ежедневната работа на лабораторния персонал и търсене на начини за тяхното непрекъснато усъвършенстване (подготовка на пробата, кръстосани проверки на анализа, използвани методи)
 • Планиране на ежедневните лабораторни дейности
 • Правилно поддържане, актуализиране и архивиране на лабораторната документация
 • Калибриране и редовна проверка (мониторинг) на лабораторното оборудване за осигуряване на точни резултати от анализите (РФА, калориметър, апарат за изпитване и др.)
 • Осигуряване на правилното функциониране на лабораторното оборудване съгласно ръководствата и инструкциите за работа
 • Поддържане на лабораторното оборудване в перфектен вид и уведомяване на ръководителя на отдел „Контрол на качеството“ при констатиране на неизправности
 • Мониторинг и поддържане на записи в LIMS (Лабораторна информационна система за управление)
 • Поддържане на необходимите записи с данни от измерванията и данни за качеството в системата TIS. Прехвърляне/своевременно записване на резултатите от анализите в LIMS
 • Прилагане на нови методи на изпитване съвместно с Ръководител отдел „Контрол на качеството“

Изисквания
 • Висше химическо или техническо образование
 • Отлична компютърна грамотност
 • Добро владеене на английски език
 • Иновативен и отворен начин на мислене
 • Инициативност и креативност
 • Аналитично мислене и способност за вземане на решения и решаване на проблеми
 • Ориентираност към резултата
 • Умения за работа в екип
 • Комуникационни умения

Предложението
 • Атрактивно месечно възнаграждение
 • Бонус за постигане на добри резултати
 • Социален пакет, включващ допълнителна здравна застраховка, ваучери за храна,  финансова подкрепа при сключване на граждански брак и раждане на дете и др.
 • Отлични възможности за обучение по технически и лидерски умения
 • Добре изградена система за повишаване на професионалната компетентност и придобиване на необходимата квалификация
 • Компетентно наставничество и програма за разгръщане на потенциала на служителите
 • Открита и приобщаваща работна среда

Документи за кандидатстване
 • Актуална автобиография
 • Копие от диплома за завършено висше образование

Справки на тел.:

+359 886 90 66 08 (Десимира Николова, ръководител отдел ЧР)

Срок за изпращане на кандидатурата:

04.08.2022 г.