Медицинският факултет при Медицински университет-София обявяват конкурс за млади учени, в изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ – Модул „Млади учени”. Целта на националната програма е привличане и задържане на млади хора за научно-изследователска работа, увеличаване на броя на перспективните млади учени и постдокторанти в страната за периода на изпълнение на програмата и реализиране на публикации в индексирани и реферирани издания с участие на млади учени.

 • Програмата ще се изпълнява на два етапа. І етап – 2022 г. – 2023 г. и ІІ етап – 2024 г. – 2025 г. Периодът за І етап е от 01.11.2022 г. до 31.12.2023 г.
 • Договорите и възнагражденията са само за извършване на научноизследователска дейност. Не се позволява дублиране на заплащане за една и съща научно-изследователска дейност.
 • Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

Основни задължения:

 1. Извършване на научно-изследавателска дейност и участие в публикация/и в научни издания, индексирани и реферирани в Scopus и/или Web of Science.

Изисквания за участие в конкурса:

 • Лица до 10 години след придобиване на първа образователно-квалификационна степен “магистър” (към 31.12.2013г.), т. е. диплома /последен държавен изпит/ след 31.12.2013 г. в областта на медицината, биология, химия и биохимия, физика и биофизика;
 • По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен.
 • Редовни докторанти в МУ-София, които получават стипендия, но нямат трудов договор;
 • Редовни докторанти в МУ, които получават стипендия, и имат друг основен трудов договор;
 • Задочни докторанти, които имат друг основен трудов договор;
 • Опит в научно-изследователска дейност;
 • Публикации, участие в научно-изследователски проекти, участие в научни форуми;
 • За докторанти в МУ-София – допълнителна научно-изследователска дейност, различна от свързаната с разработвания дисертационен труд, съгласувана с Ръководителя на катедрата

За назначени на трудов договор в МУ-София:

 • • асистенти, които не са придобили ОНС „доктор“ ( с минимум 6 месеца стаж към датата на кандидатстване);
  • докторанти в задочна форма или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум 6 месеца преди датата на кандидатстване;
  • докторанти, отчислени с право на защита;
  • специалисти с висше образование.
 • • опит в научно-изследователска дейност
  – за асистенти в МУ-София – публикации, участие в научно-изследователски проекти и др.
  – за докторанти в МУ-София – допълнителна научно-изследователска дейност, различна от свързаната с разработвания дисертационен труд, съгласувана с Ръководителя на катедрата

Необходими документи:

 • Заявление до Декана на МФ по образец с работен план за бъдещата изследователска работа. Работният план трябва да е различен от темата на дисертационния труд (за участници, които са докторанти);
 • Декларация по образец за двойно осигуряване;
 • Европейски формат автобиография;
 • Призната диплома за завършено образование „магистър“;
 • Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо);
 • Списък и копия на публикации и проекти, в които е участвал (ако е приложимо), като за кандидати, участвали в предишни етапи на същата програма се изисква прилагане на реализираната публикация;
 • Копие на заповед за зачисляване в докторантура (за докторанти);
 • Трудов договор (ако е приложимо);
 • Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка.

През линка за кандидатстване (https://www.jobs.bg/job/6514877) могат да се подават единствено автобиография и диплома за завършено образование „магистър“, а целият набор от необходими документи на посочения по-долу адрес.

Срок за подаване на документи – от 28.09.2022 г. до 07.10.2022 г. /16.00 ч./ в Деловодството на Медицински факултет – гр. София, ул. ”Здраве” 2 – сградата на „Майчин дом”, стая 104.

Документите за кандидатстване могат да се подават и електронно на е-мейл адрес, посочен на официалната страница на Медицински факултет при МУ-София.

За повече информация – официалната страница на Медицински факултет при МУ-София. и на тел. 029520521, 029172787