Технолог в ОП 7 – Лиофилизация към дирекция Производство

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции, готови лекарствени средства и ваксини за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.
Заводът е с 70 годишна история с традиции в производството на продукти с приложение в хуманната и ветеринарната медицина, а също и в козметиката и хранителната промишленост. Днес продуктовото портфолио включва над 80 продукта, които се продават в повече от 80 страни в света.

Обособено производство 7 – Лиофилизация е в експлоатация от 2015 година. Сградата е построена изцяло на нова площадка по всички изисквания на Добрата производствена практика за производство на стерилни продукти. Технологичното оборудване също е ново и отговаря на всички изисквания за този вид производство.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи производството в цеха, съставя графиците за производство и контролира тяхното изпълнение.
 2. Контролира и анализира оперативните производствени и икономически резултати от работата на цеха.
 3. Организира изпълнението на възложените производствени задачи за цеха по количество, качество и асортименти.
 4. Контролира спазването на технологичните регламенти и оперативни процедури за провеждане на технологичния процес при асептични условия
 5. Контролира спазването на Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите по Безопасност и здраве при работа и Пожарна и аварийна безопасност, изискванията по Системите за управление на качеството, Системата за управление на околната среда, Добра производствена практика /ДПП/.
 6. Разработва и съгласува СОП, отнасящи се до производствените операции при асептични условия и тяхното прилагане.
 7. Обучава изпълнителските кадри по изискванията на системите за управление на качеството – ДПП.
 8. Осигурява условия и участва при извършването на валидиране на оборудването и технологиите, които се използват при производство на стерилни лекарствени продукти, когато това е необходимо.
 9. Одобрява писмените процедури и други документи свързани с работата в корпуса, включително и актуализация на съществуващите.
 10. Изпълнява и други конкретно възложени задачи свързани с дейността.

Изисквания

 • Висше образование, магистър / бакалавър;
 • Специалност / квалификация – инженер-химик, химик;
 • Кандидати, които имат опит в подобен вид производство са с предимство.

Предложението

 • Сигурна, постоянна и перспективна работа
 • Първоначално обучение Добро основно възнаграждение и бонуси;
 • Различни социални придобивки – ваучери за храна, застраховка и др.;
 • Поемане на транспортни разходи на работниците, живеещи извън пределите на гр. Разград.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и копие от документ за завършено образование

Срок за кандидатстване: 26.12.2023 г.