Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Задължения и отговорности

 1. Организира и контролира технологичните процеси в сектора.
 2. Контролира спазването на технологичните изисквания при производството на лекарствени продукти на всеки етап от процеса и в съответствие с изискванията на ДПП.
 3. Организира и контролира персонала в сектора по отношение спазване изискванията на  ДПП, работно облекло, лични предпазни средства, работа с машините и съоръженията в сектора и др.
 4. Спазва и контролира спазването на  всички действащи СОП и инструкции, касаещи дейностите в „Спомагателен сектор“ .
 5. Контролира своевременното попълване на партидните досиета, касаещи дейностите в сектора.
 6. Контролира правилната експлоатация и стопанисване на машините, съоръженията и работните помещения.
 7. Участва при валидиране на машини, съоръжения и работни процеси.

Изисквания

 • Висше образование: Специалност „Фармация“, „Химия“;
 • Опит във фармацевтично производство – минимум две години;
 • Готовност за работа на сменен режим. 

Предложението

 • Стабилна и сигурна работна среда;
 • Въвеждащо обучение и възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
 • Мотивиращи условия на труд и възнаграждение;
 • Атрактивен социален пакет, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и др., съгласно фирмените политики;
 • Бонус “Препоръчай приятел” по утвърдени фирмени правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография