Технолог – Ръководител производство

Задължения и отговорности

 1. Разработва и контролира спазването на изискванията съобразно технологичната документация.
 2. Да ръководи персонала зает в производствения цех и да следи за стриктното изпълнение на поставените им задачи.
 3. Контролира и следи за спазване на трудовата дисциплина и изискванията за техниката на безопасност и производствената хигиена.
 4. Извършва начални, периодични и извънредни инструктажи по безопасност на труда.
 5. Разработва и внедрява предложения за усъвършенстване на технологиите, съобразени с най-икономичното изразходване на основни и спомагателни материали , енергия др.
 6. Участва във внедряването на нови технологии.
 7. Следи за влагането на предвидените в технологичната карта суровини и материали в производството.
 8. Подписва дневниците за водене на технологичния процес.
 9. Пази в тайна служебната информация и личните данни, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа.
 10. Изпълнява и други задължения, възложени му от ръководството в рамките на служебната си компетентност.
 11. Информира ръководството за възникнали технологични и производствени проблеми и предлага методи за решаването им.
 12. Отговаря за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при разработването и прилагането на технологичната документация, за която отговаря.
 13. Носи отговорност за качеството и законосъобразността на изготвяните с негово участие технологични документи и предписания.
 14. Носи отговорност за спазването на технологичния процес, правилата и изискванията за безопасна работа, както и на изискванията за пожарна и аварийна безопасност.
 15. Отговаря за вреди, причинени на фирмата поради некомпетентност, забавяне и неизпълнение на възложените задачи в областта на технологията
 16. Отговаря за правилното използване и изправността на лично полученото от него оборудване, офис техника, работно и специално облекло и лични предпазни средства.

Изисквания

 • Опит в областта минимум 5-7 години;
 • Отлично владеене на английски език- писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност и опит с Microsoft office пакет, Оutlook и др.;
 • Отлични комуникативни, аналитични и управленски умения;
 • Гъвкавост и умения за управление на времето;
 • Умение за работа в екип и адаптивност;
 • Бърза и адекватна реакция за вземане на решения при критична ситуация;
 • С предимство са кандидатите с практика в областта на химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.

Предложението

 • Отлична възможност за професионална реализация.
 • Приятна работна атмосфера в отзивчив и динамичен екип.
 • Коректно отношение и отлични условия на труд.
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Пълен работен ден, 5-дневна работна седмица.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография