В момента Беста Фармасютикълс търси да назначи Технолог.

Отговорности и задължения

 1. Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
 2. Утвърждава и контролира изпълнението на производствените програми и календарни графици и въвежда съгласувани изменения в тях.
 3. Отговорност за количеството, качеството и ефективността на производството.
 4. Следи за ефективно използване на материалните и трудовите ресурси, обслужването и ремонта на оборудването, оптималната техническа експлоатация на машините.
 5. Анализира и предлага методи за оптимизация на производствените капацитети.
 6. Инструктира операторите и следи за стриктното спазване на инструкциите за безопасни и здравословни условия на труд.
 7. Участва при приемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови продукти, усъвършенстване на съществуващото производство и подобряване качеството на работа.
 8. Отговаря за реда и чистотата в производствената зона.
 9. Да спазва и контролира спазването на стандартите за качество на продукт и опаковка, да управлява добрите производствени практики и стопанисването на площите.
 10. Да спазва изискванията по производствен план.
 11. Анализира и оценява резултатите от извършените дейности.

Изисквания

 • Висше образование: бакалавър Инженерна химия, Химия, Биотехнологии;
 • Минимум година стаж във фармацевтично производство, предимство.
 • Познаване правилата за Добра производствена практика /GMP/;
 • Компютърна грамотност;
 • Добри комуникативни способности;
 • Добри организационни умения;
 • Умение да определя приоритети и планира действия, ориентиран към детайлите;
 • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове;
 • Конфиденциалност, организираност и адаптивност;
 • Мотивирана, комуникативна личност, с насоченост към крайния резултат, с умения за решаване на проблеми, и с желание за развитие и самоусъвършенстване.

Лични качества и умения
 • Лоялност, почтеност, трудоспособност, инициативност, комуникативност, позитивизъм;
 • Отговорно отношение към работата и внимание към детайлите;
 • Желание за постоянно развитие и професионална компетентност;
 • Умения за работа в екип и способност да гради авторитет с резултатите от работата и знанията.

Предложението

 • Възможност за кариерно развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати и личен принос;
 • Бонуси и атрактивен социален пакет.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография