За свой клиент, доказана международна компания с основна дейност консултации и експертни оценки за качество в сфера строителство, ЖАР – ММ ЕООД търси ТЕХНИК-количествени измервания.

Изисквания

 • Средно образование /строителна, химическа или техническа специалност/;
 • Практически опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Теоретични знания за строителни материали, смеси и продукти;
 • Компютърни умения-ниво обслужващо работа с фирмена програма;
 • Грамотност за попълване техническа информация в стандартни бланки;
 • Готовност за посещение на строителни обекти, бетонови възли и др.;
 • Желание за основно обучение и професионално развитие в сферата;
 • Свидетелство за управление на МПС кат.В-активен шофьор.

Задължения и отговорности

 1. Изучаване на стандартните методики за вземане и обработка на проби.
 2. Извършване на изпитвания и замервания на определени параметри за качество.
 3. Нанасяне на получените стойности в стандартни протоколи към всеки образец.
 4. Изготвяне на анализ относно годността и приложението на изследвания продукт.
 5. Комуникация с технически р-ли, технолози и др. служители на външни фирми.
 6. Други задължения съотносими към длъжността ТЕХНИК количествени измервания.

Предложението

 • Заетост -понеделник-петък ,с работно време -8.00 ч-17.00 ч. /При възникнала необходимост се дават дежурства-допълнително заплатени/;
  РЗ-1200 нето стартова след облагане +основно обучение в професията;
 • РЗ се увеличава при самостоятелна работа и поемане на отговорности;
 • Трудов договор ,социални осигуровки съгласно Кодекса на труда;
 • Финансова коректност ,предвидимост на доходите и грижа към служителя;
 • Възможност за практическа реализация на придобити теоретични знания;
 • Постоянна работа във фирма с изградени структури ,стандарти и правила.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография