Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Zlatarski International School seeks to appoint a Teacher of Chemistry.

The position includes:

 1. Delivering lessons in Chemistry (Science).
 2. Examining students and marking.
 3. Preparing students for international exams.
 4. Additional help for students in need.
 5. Participation in pedagogical councils.
 6. Participation in parents meetings.
 7. Reporting on student progress in the subject.
 8. Participation in school life.

Main tasks and responsibilities

 1. Organises and manages the learning process at a high professional level.
 2. Informs the class teacher and leadership on each student’s performance, discipline and absences.
 3. Ensures that necessary textbooks and teaching materials are available before the beginning of the school year.
 4. Submits to the management a curriculum plan assigned by weeks and months, a schedule of tests and class papers.
 5. Ensures a good classroom environment in their work with students, prevents violations of students’ human and civil rights.
 6. Attends teachers’ meetings and parents’ meetings.
 7. Provides advice to students.
 8. Respects work discipline and working hours
 9. Follows classroom discipline and ensures order in classrooms.
 10. Keeps school documentation diligently.
 11. The position is directly managed by the Head of School.
 12. This position requires communication with students, teachers, employees and parents.

Requirements

 • University degree;
 • Teaching Experience;
 • Very good command of English;
 • Computer literacy.

If you are interested in this position, send a CV, cover letter and current photo as your title Teacher of Chemistry REF.144120. Approved candidates will be invited to an interview.


Международна гимназия Златарски е едно от най-утвърдените училища в България, лицензирано от МОН, International Baccalaureate Organisation (IBO) и Cambridge International Examinations (CIE), в което се обучават 300 български и международни ученици от 5 до 12 клас. Учениците завършват с две дипломи – българска и международна. Училището е основано през 1995г. като английска езикова гимназия, а през 2003г. става първото училище на International Baccalaureate (IB) в България. През 2010г. Гимназия Златарски става първото българско училище, което получава оторизация да обучава по британските програми IGCSE и A Levels, a през 2017г. получава и лиценз за Cambridge Secondary programme. През 2018г Международно училище Златарски отвори вратите си и за ученици от 5-7 клас. Училището е единствено по рода си в България като интегрира успешно българската образователна система с международната програма на International Baccalaureate и британската система за гимназиално образование – Cambridge Secondary, IGCSE и A Levels. Завършилите ученици продълават образованието си в труднодостъпни специалности като право, икономика, медицина, инженерни и IT науки в някои от най-селективните световни университети – Oxford, LSE, Cambridge, Princeton, Caltech, King’s, UCL, Warwick.

Гимназията търси да назначи учител по химия.

Длъжността включва:

 • Водене на учебни часове по химия (природни науки);
 • Проверка и оценяване на изпитни работи;
 • Подготовка на учениците за международни изпити;
 • Консултации за нуждаещите се ученици;
 • Участие в педагогически съвети;
 • Участие в родителски срещи;
 • Изготвяне на академични справки по предмета;
 • Участие в училищния живот.

Задължения и отговорности

 1. Организира и управлява на високо професионално ниво учебния процес.
 2. Уведомява класния ръководител и ръководството за успеваемостта на всеки ученик, дисциплината в клас и отсъствията.
 3. Заявява необходимите учебници и учебни помагала по предмет преди началото на учебната година.
 4. Представя на ръководството разпределение на учебния материал по седмици и месеци, график на тестове и класни работи.
 5. Осигурява добър психически климат в работата на учениците, не допуска накърняване на човешките и гражданските права на ученика.
 6. Присъства на педагогически съвети и родителски срещи.
 7. Дава консултации на учениците.
 8. Спазва трудовата дисциплина и работно време
 9. Следи дисциплината на учениците и реда в класните стаи.
 10. Води стриктно училищната документация.
 11. Длъжността е пряко подчинена на Директора.
 12. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с ученици, учители, служители и родители.

Изисквания

 • Висше образование;
 • Стаж като преподавател;
 • Добро владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност.

Ако проявявате интерес към тази позиция, изпратете автобиография, мотивационно писмо и актуална снимка като озаглавите молбата си Teacher of Chemistry REF.144120.