Старши експерт

Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: старши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, образователно-квалификациона степен – бакалавър; Професионален опит – 2 …

Старши експерт Read More »

Главен експерт “Околна среда”

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ОКОЛНА СРЕДА”. Изисквания за заемане на длъжността Образовaние – висше, степен бакалавър; Професионална област: Технически науки, природни науки; Професионално направление – химични технологии, биотехнологии, строителство, архитектура, химически науки, биологически науки, науки за земята, екология и опазване на околната среда и други свързани със спецификата на …

Главен експерт “Околна среда” Read More »

Главен експерт в дирекция “Контрол на околната средa”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”, ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ”. Изисквания за заемане на конкурсната длъжност Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”;Професионален опит – 2 години или ранг за заемане на длъжността – IV младши …

Главен експерт в дирекция “Контрол на околната средa”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” Read More »

Старши експерт по природни науки и екология в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09–3661/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката СЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Организационно-методическа …

Старши експерт по природни науки и екология в отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” Read More »

Старши експерт по природни науки и екология

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 – 3657/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката се ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в …

Старши експерт по природни науки и екология Read More »

Старши експерт

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД09-3656 / 13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – гр. ПЛОВДИВ обявява конкурс за длъжността длъжността „старши експерт …

Старши експерт Read More »

Старши експерт по природни науки и екология в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 – 3651/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката, РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – гр. Видин обявява конкурс за длъжността „старши експерт …

Старши експерт по природни науки и екология в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ Read More »

Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: старши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, образователна степен – бакалавър; Професионален опит – …

Старши експерт Read More »

Старши експерт в отдел „Планове за управление“

Басейнова Дирекция Черноморски район, гр. Варна обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел “Планове за управление”. Изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Образователна степен – бакалавър; Професионална квалификация: Екология, природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята, информатика и компютърни науки) технически науки (общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, транспорт, …

Старши експерт в отдел „Планове за управление“ Read More »

Старши експерт

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”; Професионален опит – 1 година или …

Старши експерт Read More »