Старши експерт

Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: старши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, образователна степен – бакалавър; Професионален опит – …

Старши експерт Read More »

Старши експерт в отдел „Планове за управление“

Басейнова Дирекция Черноморски район, гр. Варна обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел “Планове за управление”. Изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността Образователна степен – бакалавър; Професионална квалификация: Екология, природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята, информатика и компютърни науки) технически науки (общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, транспорт, …

Старши експерт в отдел „Планове за управление“ Read More »

Старши експерт

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”. Минимални изисквания за заемане на конкурсната длъжност, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Образование – висше, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”; Професионален опит – 1 година или …

Старши експерт Read More »

Старши експерт

Регионална здравна инспекция – Варна търси да назначи старши експерт в отдел „Радиационен контрол” към дирекция „Обществено здраве”. Изисквания за заемане на длъжността Завършено висше образование с ОКС „Бакалавър или Магистър“ по специалност от направление „Химия“, „Радиохимия“ Професионален опит – 1 година; Добри познания за работа с МS Office (Word, Excel); Отлични комуникативни умения; Отлични …

Старши експерт Read More »

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите ” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Основна цел на длъжността: Анализ информационните карти за физико-химичен анализ на отпадъчни води и утайки от обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. Задължения и отговорности Участие във …

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите” Read More »