Старши експерт

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: старши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, образователна степен – бакалавър; Професионален опит – …

Старши експерт Read More »