Младши експерт

Mладши експерт

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № PД 15-08-06/30.11.2023г. на Директора на РЗИ–Бургас се обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: Конкурсът се обявява за длъжността: младши експерт в отдел …

Mладши експерт Read More »

Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК обявява конкурс за длъжността: „младши експерт“ в дирекция “Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ – 1 щатна бройка. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Минимални изисквания: образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …“, професионален …

Младши експерт в дирекция “Контрол на околната среда“ Read More »

Младши експерт

Централната лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи обявява конкурс за длъжността Младши експерт. Описание на длъжността Извършва лабораторни изследвания и анализи, свързани с окачествяване на зърното, зърнените продукти и фуражите. Извършва анализи на качеството на зърно, на зърнени продукти и фуражи за целите на официалния контрол и по искане на страни по договор. Извършва …

Младши експерт Read More »

Младши експерт – контрол

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-03-176/27.07.2023 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР ОБЯВЯВА КОНКУРС: За длъжността Младши експерт …

Младши експерт – контрол Read More »

Младши експерт

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: младши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образование – висше, образователна степен …

Младши експерт Read More »

Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ Минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по; Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква; Правоотношение – служебно. …

Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” Read More »

Младши експерт – направление “Опазване и контрол чистотата на водите”, д-я КПД

Регионална инспекция по околната среда и водите обявява конкурс за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – НАПРАВЛЕНИЕ “ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЧИСТОТАТА НА ВОДИТЕ”, ДИРЕКЦИЯ КПД. Кратко описание на длъжността Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи опазването чистотата на водите. Контролира обектите формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции на населените …

Младши експерт – направление “Опазване и контрол чистотата на водите”, д-я КПД Read More »

Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“. Минимални и …

Младши експерт в отдел „КПКЗОХВ“ в дирекция „Контрол на околната среда“ Read More »

Младши експерт

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО обявява конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Физико-химични показатели, остатъци и токсикология“ на дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Степен на образование: професионален бакалавър Професионална област: биология, микробиология, екология, молекулярна …

Младши експерт Read More »

Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни”

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-03-22/02.12.2022 г. на Директора, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в отдел „Планове“, дирекция „Планове и …

Младши експерт в отдел “Планове”, дирекция “Планове и разрешителни” Read More »