изследователска дейност

ЕКСПЕРТ – ХИМИК

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Институтът е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. В момента ИЗК “Марица”, гр. Пловдив търси да назначи ЕКСПЕРТ-ХИМИК. Основни длъжностни задължения Експериментална работа, залагане и …

ЕКСПЕРТ – ХИМИК Read More »

Изследователи R1

ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН търси да назначи Изследователи R1. Изследователската работа е по проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ …

Изследователи R1 Read More »

Учен – изследовател

Медицинският факултет при Медицински университет-София обявяват конкурс за млади учени, в изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ – Модул „Млади учени”. Целта на националната програма е привличане и задържане на млади хора за научно-изследователска работа, увеличаване на броя на перспективните млади учени и постдокторанти в страната за периода на изпълнение …

Учен – изследовател Read More »

Изследовател

Научен институт към БАН търси да назначи специалисти за почасова работа по проект. Необходими са физици, химици, биолози, инженери по механика и електроника. Кандидатите трябва да имат завършена магистратура. Необходим е добър английски. Моля изпратете CV със снимка. Тел: 0899 977 880

Изследователи категория R1, R2 и R3

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, Института по полимери към БАН търси да назначи: Изследовател категория R1: Магистърска степен в професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3 Биологически науки, 5.6 Материали и материалознание, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии …

Изследователи категория R1, R2 и R3 Read More »