ИАОС

Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителна агенция по околна среда при МОСВ обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ Минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по; Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква; Правоотношение – служебно. …

Младши експерт в отдел отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” Read More »

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите ” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Основна цел на длъжността: Анализ информационните карти за физико-химичен анализ на отпадъчни води и утайки от обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти. Задължения и отговорности Участие във …

Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите” Read More »

Началник на отдел „Регионална лаборатория Варна”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността Началник на отдел „Регионална лаборатория Варна” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Задължения и отговорности Организира и ръководи цялостната дейност на отдела по изпълнението на мониторинговата програма, контролната дейност и договорни задачи. Планира работата на отдела чрез изготвяне на годишни, тримесечни и ежеседмични планове и графици. Отчита …

Началник на отдел „Регионална лаборатория Варна” Read More »

Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел “Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” към дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“. Задължения и отговорности Изготвяне справки от КАВ. Изготвяне на тримесечни и годишни бюлетини за КАВ. Участва в подготовката на информация за докладване до Европейската агенция по околна …

Младши експерт в отдел „Мониторинг на въздух, шум и радиологичен мониторинг” Read More »

Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Общи минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: бакалавър; Ранг – IV младши или професионален опит – 3 години; Правоотношение – служебно; Предпочитана област на висше образование …

Главен експерт в отдел „Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” Read More »

Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците”

Изпълнителната агенция по околна среда обявява конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” към главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“. Минимални изисквания за заемане на длъжността Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър; Ранг – V младши или професионален опит – не се изисква; Правоотношение – служебно Предпочитана област на висше …

Младши експерт в отдел “Лаборатория за качество на почвите и характеристика на отпадъците” Read More »