БАН

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки. Докторантурата е обвързана и с изпълнението на проект “Harnessing non-covalent assemblies for regiocontroled catalysis: distal C-H functionalisation for high-value product streams” ReCat4VALUE по Национална научна програма „Върхови изследвания …

Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН Read More »

Редовен докторант по докторска програма „Теоретична химия“

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовен докторант за учебната 2022-2023 г. по докторска програма „Теоретична химия“,професионално направление 4.2. „Химически науки“ В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИОНХ – БАН. За справки – ул. “Акад. Георги …

Редовен докторант по докторска програма „Теоретична химия“ Read More »

Млади учени

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“– МОН МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. Изисквания за допустимост По време на участието си в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. (“Млад учен” е лице, което извършва научноизследователска …

Млади учени Read More »

Постдокторанти

Институт по обща и неорганична химия при БАН обявява конкурс по Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“ Изисквания за допустимост Кандидати могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните изисквания на БАН за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални …

Постдокторанти Read More »