Супервайзър “Логистика и пробовземане”

Като част от групата на Веолия, “Софийска вода” АД осигурява услугите по водоснабдяване, канализация и пречистване на води в гр. София и околностите. Компанията е най-големият ВиК оператор на територията на България и първият с екологичен сертификат ЕМАS.

С цел развиване и поддържане на високо качество на услугите си, компанията открива ново свободно работно място за позицията Супервайзър “Логистика и пробовземане”

Задължения и отговорности

 1. Осъществява оперативен контрол върху всички дейности в екип „Логистика“ и екип „Пробовземане“ на ЛИК.
 2. Организира и контролира регистриране и приемане на проби и заявки за лабораторни услуги.
 3. Разпределя и организира ежедневните, седмичните и месечните задачи на лабораторните специалисти в екип „Логистика“ и екип „Пробовземане“ на ЛИК.
 4. Ръководи процеса по вземане на проби в ЛИК.
 5. Организира и ръководи процеса по проверка и утвърждаване на протоколите от пробовземане и протоколите от изпитване.
 6. Изготвя и следи на месечна база изпълнението на програмите за вземане на проби и мониторинг на води за питейно-битови цели,  отпадъчни води, утайки и други.
 7. Изготвя/актуализира вътрешни процедури и инструкции, свързани с дейността на звено „Качество и логистика“.

Изисквания

 • Завършено висше образование в областта на Химия, Екология или Биотехнология;
 • Добри умения за работа с MS Office;
 • Използване на технически английски език;
 • Добре развити комуникативни умения;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Предимство:
  • познаване на стандарта за акредитация на лаборатории за изпитване БДС EN ISO/IEC 17025;
  • познаване на физикохимични и/или биологични методи за анализна води.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7143668