Старши експерт

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Комплексни разрешителни и опасни вещества“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 2 щатни бройки.

1. Длъжност: старши експерт;

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
• образование – висше, образователна степен – бакалавър;
• професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг.
2.1 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
• необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: „Химични науки”, ”Инженерна химия”, „Инженерна екология“, „Биотехнология“, „Фармация“, „Биологически науки“, „Химични технологии“, „Екохимия“ и „Екология“;
• компютърни умения - Microsoft Offce, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;
• владеене на английски език (писмено и говоримо) - задължително владеене на добро ниво;
• отлични комуникативни умения;
• отлични умения за работа в екип и динамична среда.

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

4. Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- провеждане на интервю

5. Необходими документи:
• заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
• копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
• копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
• документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
• документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

7. Срокът за подаване на документите – до 17:30 часа на16.04.2021 г.

8. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

9. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
• Документите по т. 5 може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

10. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността:

- Направление „Износ и внос на опасни химикали и ограничение на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване“:

• Участие в работни групи и комитет към Европейската агенция по химикали, Европейската комисия и Съвета на ЕС в следните области на дейност:
• Изпълнение на дейности по прилагане на националното и европейското законодателство за управление на химикали (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него, Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането й опаковането на вещества и смеси (CLP), Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа вноса на опасни химикали, Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, Регламент (ЕС) № 648/2004 относно детергентите;
• Изпълнение на дейности по прилагане на международни споразумения и доброволни инициативи в областта химикалите (Ротердамска конвенция - относно предварително обоснованото съгласие, Стратегически подход за международно управление на химикали (SAICM));
• Участие в дейности по скрининг, оценка на вещества и разработване на мерки за управление на риска от определени опасни вещества (разрешаване и ограничаване на опасни вещества съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
• Участие в дейността на Националното информационно бюро по химикали за прилагането на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);
• Участие в дейностите на мрежата от Информационни бюра на ЕС (HelpNet) като кореспондент по отношение на Регламент REACH и заместник-кореспондент по отношение на Регламент CLP;
• Участие в разработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи, свързани с управлението на химикали;
• Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и стратегически документи в горепосочените области на дейност;
• Участие в разработването на методики и указания по прилагането на законодателството в областта на управлението на химикалите и проекти за контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите;
• Обобщаване на информацията по изпълнение на регламентите за целите на докладването до Европейската комисия и участие в проекти по прилагането и изпълнението на регламентите;
• Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора на дирекция, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.

- Направление „Устойчиви органични замърсители и детергенти“:

• Участие в работата на експертни групи и комитети към МОСВ, ЕК и Европейската агенция по химикали (член на Комитета на държавите членки към Агенцията) за изпълнение на следните дейности:
- Изпълнение на дейности по прилагане и изпълнение на националното законодателство (Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към него) и европейските регламенти за управление на химикали: Регламент (ЕО) 1272/2008 Относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент: 2019/1021 за устойчивите органични замърсители (УОЗ); Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите; Регламент 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (РIC); Директива 2011/65/ЕС относно ограничаването на определени опасни вещества в ЕЕО;
- Изпълнение на дейности по прилагане на международни споразумения и доброволни инициативи в областта на химикалите. Изпълнение на дейностите на национален координатор по Стокхолмска конвенция относно устойчивите органични замърсители. Изпълнение на дейностите на номиниран представител на Р. България за участие в заседания на Комитета по химикалите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
- Участие в дейностите на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества по чл. 21, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).
- Участие в работни групи и комитети към Европейската агенция по химикали, Европейската комисия и Съвета на ЕС в приложимите области на дейност;
- Предоставяне на методически насоки на контролните органи за планиране, приоритизиране и извършване на контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите.
• Участие в разработването и прилагането на нормативна актове и стратегически документи, свързани с управлението на химикали
• Участие в разработването на актуализация на Националния план за действие за управление на устойчивите органични замърсители, при включване на нови УОЗ вещества Стокхолмската конвенция и Регламента за УОЗ.
• Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и становища по прилагане на законодателството в горепосочените области на дейност;
• Участие в разработването на методики и указания по прилагането на законодателството в областта на управлението на химикалите и проекти за контрол по изпълнение на законодателството в областта на химикалите;
• Участие във вътрешни и междуведомствени работни групи свързани с дейности и законодателство по управление на химикали.
• Участие в дейността на Експертния съвет по биоциди към Министъра на здравеопазването. Изготвяне на становища за екотоксикологичните характеристики на биоциди, във дръзка с процедурата по издаване на ново и подновяване на разрешение за пускането им на пазара.
• Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора на дирекция, ресорния заместник-министър или министъра, свързани с дейността на дирекцията.

Основна заплата определена за длъжността „старши експерт“:
- за направление „Устойчиви органични замърсители и детергенти“ е в размер до 1073 (хиляда седемдесет и три) лева.
- за направление „Износ и внос на опасни химикали и ограничение на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване“ е в размер до 1211 (хиляда двеста и единадесет) лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6329.