Програмата ще се проведе на територията на Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе Тя е насочена към студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти
без стаж по специалността.

В нея могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

• Електроенергетика и електрообзавеждане;
• Автоматика, информационна и управляваща техника;
• Механизация на минното производство;
• Хидрогеология и инженерна геология;
• Разработване на полезни изкопаеми;
• Обогатяване и рециклиране на суровини;
• Маркшайдерство и геодезия;
• Геология;

• Управление на ресурси и проиводствени системи;
• Компютърна техника и технологии
• Машиностроителна техника и технологии/ заваряване;
• Технология на материалите и материалознание;
• Телекомуникации;

• Хидростроителство;
• Хидротехническо строителство;
• Архитектура;
• Строителство на сгради и съоръжения;
• Химия;
• Химично инженерство;
• Неорганични и електрохимични технологии и ащита от корозия;

• Финанси и счетоводство;
• Икономика на търговията;
• Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на ангийски език;
• Международни икономически отношения с преподаване на английск език;
• Управление на човешките ресурси;

Фирмата предлага:

• Трудов договор и месечно възнаграждение за периода на стажа;
• Социални придобивки;
• Подкрепа от наставник;
• Придобиване на ценен практически опит в реална работна среда;
• Възможност за работа с нови технологии;
• Шанс за старт на кариерата във водеща минна компания.

Необходими документи:

• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Уверение от учебното заведение.

Изпратете необходимите документи онлайн или на адрес: „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област
до 20 май 2022 г.

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец – за юли, август и септември.