Старши експерт в отдел „Планове за управление“

Басейнова Дирекция Черноморски район, гр. Варна обявява конкурс за длъжността Старши експерт в отдел “Планове за управление”.

Изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността

 • Образователна степен – бакалавър;
 • Професионална квалификация: Екология, природни науки (химически науки, биологически науки, науки за земята, информатика и компютърни науки) технически науки (общо инженерство, архитектура, строителство и геодезия, транспорт, корабоплаване и авиация); хидрогеология и инженерна геология, хидрология, геология, ВиК;
 • Професионален опит: една година;
 • Препоръчително: опит в проекти;
 • Специални умения:
  • Компютърна компетентност: Задължително: добро владеене на МS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet, Препоръчително: ГИС;
  • Чужди езици: препоръчително – английски език;
  • Познаване националното и Европейското законодателство в областта на водите и околната среда.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика

 1. Прилагане на държавната политика по управление и опазване на водите и околната среда в съответствие с националното законодателство и съответните международни актове. Подпомагане изготвянето, актуализирането и прилагането на план за управление на речните басейни, план за управление на риска от наводнения, провеждане на процедури по издаване на разрешителни и учредяване на санитарно – охранителни зони, от компетенцията на Директора на БДЧР, съгласно Закона за водите. Съставяне и оформяне на документи, произтичащи от специфичната дейност на отдела.
 2. Области на дейност:
  • Участва в дейностите на отдел „Планове за управление” в съответствие с разпоредбите на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда, в параметрите, определени в чл. 11, ал. 1, т.2, т. З, т, 4, т.5, т. 9 и т. 10 от Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции;
  • Участва в други специфични дейности, съгласно чл. 12, т.1, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от Правилника за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции;
  • Участва в дейностите, свързани с изготвянето, актуализацията и прилагането на ПУРБ и ПУРН, и подпомага провеждането на процедурите за издаване на разрешителни документи и учредяване на санитарно-охранителни зони, съгласно Закона за водите.

Необходими документи за участие в конкурса

 1. Писмено заявление за участие в конкурса (съгласно Приложение №3 към чл. 17 от НПКПМДС).
 2. Към заявлението се прилагат:
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка);
  • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите следва да бъдат представени на адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” 33, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 9.00 – 17.30 часа.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 10 дни след публикуване на обявата. Документите могат да се подават и по електронен път на електронната поща на БДЧР, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на БДЧР.

За определяне на размера на основната заплата се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит на кандидата. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време се определят в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № l към Наредбата за заплатите в държавната администрация.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на РБългария, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Срок за подаване на документите: 23.03.2023 г.