Старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”

Основна цел на длъжността: Анализ информационните карти за физико-химичен анализ на отпадъчни води и утайки от обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти.

Задължения и отговорности

 1. Участие във функционирането, актуализирането и оптимизирането на контролно-информационната система за емисионното състояние на обектите формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти.
 2. Участие в подготовката на материалите на Годишния доклад за състояние на околната среда в България.
 3. Участва в задачи от компетентността на отдела и възложени от висшестоящи ръководители.
 4. Участие в съвместни разработки и проекти с външни организации и фирми или свързани с международни споразумения.
 5. Участва в реализацията на международни програми в областта на неговата компетентност и подготвя материали и информации, необходими за целите на международното сътрудничество на ИАОС и МОСВ.
 6. Изготвя становища по разработки, включително по хармонизиране на законодателството на ЕС, възложени от МОСВ и засягащи дейността на ИАОС.
 7. Изготвяне на становища за ДОВОС и комплаксни разрешителни и екологични оценки.
 8. Участие в разработката на проекти на закони и подзаконови нормативни актове.
 9. Участие в дейността на ведомствени, междуведомствени и международни работни групи.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • Ранг – IV младши или професионален опит – 2 години;
 • Правоотношение – служебно;
 • Допълнителни умения и квалификации: ползване на английски език;
 • Предпочитана област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“.

Минимален размер на основната заплата: 730 лв.

Индивидуалният размер на основната заплата за длъжността старши експерт в отдел „Мониторинг на водите”, се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин за провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Интервю с кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса

Документите за участие в конкурса са достъпни на интернет страницата на агенцията.

Място и срок за подаване на документите за участие

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406463.

Документите може да се подават и по електронен път , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Срок за подаване на документите: Документите се подават в четиринадесет дневен срок след датата на публикуване на обявата.

Краен срок за подаване на документи – 23.11.2022 г. включително.

Допускане до участие в конкурса

Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.