Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Министерство на околната среда и водите обявявa конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“ – 1 щатна бройка, длъжност: старши експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше, образователно-квалификациона степен – бакалавър;
 • Професионален опит – 2 години или IV младши ранг. Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите

 • Предпочитани области на висшето образование, професионални направления и специалности: „Природни науки, математика и информатика“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Технически науки“, „Науки за земята“, „Общо инженерство“, „Биологически науки“, “Инженерна химия”, “Екохимия“, „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“, „Екология и екологичен мениджмънт“, „Инженерна екология“, „Химия и екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“, „Екологичен контрол“, „Екологични експертизи и контрол“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, “Машинно инженерство”, „Приложна и индустриална екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Безопасност на труда“, „Екологичен риск и действия при бедствия и аварии“;
 • Компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;
 • Владеене на английски език писмено и говоримо;
 • Комуникативни умения;
 • Отлични умения за работа в екип и динамична среда;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Провеждане на интервю.

Необходими документи

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина на български език) или заповед за придобит ранг;
 • Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • Копие документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копия от други документи, по преценка на кандидата.

Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, дирекция „Административно и информационно обслужване“, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 15.04.2024 г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомят за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.
• документите по т. 4 може да се подават и по електронен път на официалния електронен адрес на Министерство на околната среда и водите, посочен на интернет страницата му, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
• с входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Описание на длъжността:

 1. Участие в разработването на проекти на нормативни актове, становища, проекти на заповеди в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии, в т.ч. и прилагане на законодателството в тази област.
 2. Участие във вътрешни и междуведомствени работни групи, както и експертни групи и комитети към Съвета на ЕС, Европейската комисия (ЕК), ОИСР и страните на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (UNECE ТEIA). Изготвяне/съгласуване на проекти на позиции и указания по проекти на европейски и международни актове и стратегически документи в приложимите области за дейността.
 3. Подготовка на доклади по прилагането на националното, европейското и международно законодателство относно управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии с опасни химични вещества.
 4. Координиране на действията между МОСВ и други заинтересовани ведомства при прилагането на нормативни актове, свързани с управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.
 5. Предоставяне на методическа помощ, разработването на насоки, указания и ръководства за контролните органи по прилагане на законодателството в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.
 6. Подпомагане на заинтересовани страни при прилагането на законодателството в областта на управлението на химикали и контрола на риска от големи аварии.
 7. Събиране и обработка на информация, поддържане на публичен регистър с данни за оператори, попадащи в обхвата на законодателството в областта на контрола на риска от големи аварии.
 8. Докладване към базите данни на ЕК за големи аварии (e-MARS) и за предприятия с нисък и висок рисков потенциал (e-SPIRS).
 9. Изготвяне на експертни становища по административни актове, подготвяни от други звена на администрацията в МОСВ.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1202 (хиляда двеста и два) до 2900 (две хиляди и деветстотин) лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Лице за контакти: Ива Миркова – главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6321