Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за назначаване на държавен служител в отдел „Управление на речните басейни“, дирекция „Управление на водите“ – 1 щатна бройка.

Длъжност: старши експерт.

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • Образование – висше, образователна степен – бакалавър;
 • Професионален опит – 2 години и/или придобит IV младши ранг.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 • Образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: “Инженерна химия“, „Химически науки“ или „Технически науки“;
 • Компютърни умения – Microsoft Office, Internet, ползване на други специализирани информационни системи в областта на околната среда;
 • Владеене на английски език (писмено и говоримо) – задължително владеене на работно ниво;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Отлични умения за работа в екип и динамична среда;
 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Задължения и отговорности

 1. Участие при координиране на разработването на ПУРБ, в т.ч. участие в разработване и прилагане на ПУРБ, вкл. при оценка на натиска, въздействието и химичното състояние на повърхностните води, планирането и изпълнението на програмите за мониторинг за химичното състояние на водите, разработването на програмата от мерки и изпълнението на административните мерки в програмите от мерки в ПУРБ, при изпълнение на програмите от мерки в ПУРБ, в секторните политики за използване на водите, при прилагането на държавната политика за управление водите на басейново ниво и постигането на добро химично състояние на водите, предотвратяване на влошаването на състоянието, обръщане на посоката на тенденции за повишаване на концентрацията на приоритетните и специфичните вещества (на повърхностните води), вкл. изготвя становища анализи, становища, предложения и указания при разработване и прилагане на нормативни актове.
 2. Участие при координиране разработването на Морската стратегия, в т.ч. чрез методическо ръководство и указания по отношение на определяне на състоянието, натиск и въздействие, оценка на състоянието и програми от мерки, вкл. проследяване на изпълнението им.
 3. Участие в разработване и прилагане на стратегии и нормативни актове в областта на управление на речните басейни и морска околна среда.
 4. Участие в разработването и прилагането на нормативни актове, имащи отношение към постигане на целите за водите в отраслите селско, горско и рибно стопанство, индустрия и домакинства свързани с химичното състояние на повърхностните и крайбрежните води и интегрирана морска политика.
 5. Участие в подготовката за приемане от Министерски съвет на Плановете за управление на речни басейни и Морска стратегия в областта на дейност.
 6. Участие при обсъждане на въпроси и разработване на документи във връзка с Рамковата директива по водите, Рамковата директива за морска стратегия, устойчиво управление на крайбрежните зони и интегрираната морска политика.
 7. Участие в подготовка на становища по нормативни и административни актове, издавани по реда на други закони във връзка с осигуряване на добро химично състояние на повърхностни и крайбрежни води.
 8. Взаимодействие с други структури на МОСВ и други централни ведомства и техните регионални структури във връзка с химичното състояние на повърхностните и морските води.
 9. Участие в процедури по обществени поръчки в областите на дейност.
 10. Участие в проекти, свързани с прилагане на политиката за управлението на водите.
 11. Подготовка на отговори на въпроси на народни представители, отговори на писма, жалби и сигнали, имащи отношение към областите на дейност.
 12. Извършва и други дейности във връзка с изпълнението на основните задължения.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 1134 (хиляда сто тридесет и четири) лева до 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 • Провеждане на интервю.

Необходими документи за участие в конкурса

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • Копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • Документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
 • Документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • Документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер, отдел „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 14.09.2022 г.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

Документите за участие в конкурса може да се подават и по електронен път на официалния електронен адрес на Министерство на околната среда и водите, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. С входящ номер и дата се регистрират в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6329.