Платени летни стажове, 2021

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД набира студенти за платени летни стажове по специалности, както следва:

- Ядрена енергетика
- Топло и ядрена енергетика
- Промишлена топлоенергетика
- Електроенергетика и електрообзавеждане
- Топлотехника
- Хладилна и климатична техника
- Електроснабдяване и електрообзавеждане
- Електроника
- Автоматика, информационна и управляваща техника
- Компютърно управление и автоматизация
- Машиностроителна техника и технологии
- Машиностроене и уредостроене
- Хидравлична и пневматична техника
- Инженерна физика
- Физика
- Приложна ядрена физика
- Ядренофизични методи
- Ядрена енергетика и технологии
- Ядрена химия
- Химия
- Радиохимия
- Радиохимия и радиоекология
- Органична химия
- Инженерна химия и съвременни материали
- Материалознание
- Химия и екология
- Химични технологии
- Електрохимични технологии и защита от корозия
- Химично инженерство
- Неорганични вещества
- Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Изисквания към кандидатите:
• записан ІІІ курс по специалност от обявените
• минимален среден успех ­ много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година
• да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения
• да са български граждани

Условия за провеждане на стажа:
• продължителност – по избор, считано от 05.07.2021 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици
• стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.
• възможност за ползване на безплатен служебен транспорт
• безплатно настаняване в общежитие при необходимост

Необходими документи за кандидатстване:
Заявление по образец
• Мотивационно писмо
• Уверение със среден успех от зимен семестър и за записан летен семестър на настоящата учебна година

Срок за подаване на документи – до 15.05.2021 г.
Срок за класиране – две седмици след изтичане на горепосочения срок.

Документи се приемат на адрес:
3321 гр. Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство и на електронна поща: karieri@npp.bg, за информация тел. +359 973/7­28­92 и тел. +359 973/7­45­25

За информация:
тел. +359 973/7­28­92
тел. +359 973/7­45­25