Задължения и отговорности

 1. Oтговаря за спазването на правилата по безопасност и здраве в дружеството.
 2. Идентифицира, отчита и документира опасности, оценява професионалните рискове и участва в разработването на програми и мерки за предотвратяване на риска.
 3. Създава условия за прилагане изискванията на законодателството относно осигуряването на ЗБУТ.
 4. Извършва инструктажи на работници, служители и външни фирми.
 5. Осъществява дейността по внедряване, функциониране и подобряване на системата за ЗБУТ.
 6. Изпълнява задачите от програмите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 7. Съдейства и участва пряко в извършването на вътрешен одит на системата за управление на ЗБУТ и екология.
 8. Предлага и разработва фирмени нормативни актове за безопасност и здраве при работа и околна среда.
 9. Консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасност и здравословни условия на труд.
 10. Участва при реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктаж на работниците и служителите по ЗБУТ.
 11. Съдейства на службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им.
 12. Извършва заявки относно снабдяване с необходими материали.
 13. Организира, ръководи и контролира дейността по управление и минимизация на отпадъците във фирмата.
 14. Идентифицира всички промишлени отпадъци на територията на фирмата и определя причините за образуването им.
 15. Определя местата за събиране и временно съхранение на производствени и опасни отпадъци.
 16. Определя технологичната схема за третиране на производствени отпадъци, организира и контролира изпълнението й.

Изисквания

 • Висше образование – степен бакалавър/магистър, в областта на химията или екологията;
 • Минимум 2 години опит по специалността;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Excel, MS Word);
 • Владеене на английски език се счита за сериозно конкурентно предимство;
 • Умения за работа в екип, аналитично мислене, прецизност, точност.

Предложението

 • Реален трудов договор с Оргахим АД и осигуровки върху цялата заплата;
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв./месец;
 • Подаръчни ваучери за Коледа и Великден;
 • Допълнително медицинско осигуряване и групова застраховка „Живот“;
 • Допълнително медицинско осигуряване за членове на семейството;
 • Допълнително пенсионно осигуряване;
 • Включване в програмата за обучение и развитие на персонала;
 • Закупуване на фирмени продукти с отстъпка;
 • Карти с отстъпки за пазаруване в Метро, Мr. Bricolage, Joy Optics, Петрол и др.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография