Специалист VI-I степен, отдел „Криминалистична техника”, сектор „Документни изследвания”

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗМВР и чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР, МЗ № 8121з-1453/15.09.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи. е обявен

Конкурс за назначаване на държавна служба в Национален институт по криминалистика – МВР на вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

01 ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИЧНА ТЕХНИКА“
Сектор „Документни изследвания“
– специалист VІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса

 • Да имат само българско гражданство;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер;
 • Специфични изисквания:
  • Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”, по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование;
  • Област на висшето образование – хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки;
  • Професионални направления – филология; история и археология; право; физически науки; химически науки; биологически науки; науки за земята; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; материали и материалознание; химични технологии; общо инженерство.
 • Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация до ниво на сигурност „Поверително“;
 • Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени в Специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.;
 • Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи за участие, място и срок за подаването им

В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня, следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР.

Към заявлението се прилагат:

 • Нотариално заверено копие на диплома за завършено в Република България висше образование, ако не е вписана в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от Закона за висшето образование. Кандидатите имат задължение да извършат проверка в регистрите за наличие на регистрация на дипломата.
 • Документ, удостоверяващ разрешения достъп до класифицирана информация до изискващото се ниво на сигурност или съгласие за проучване по Закона за защита на класифицираната информация;
 • Други документи, имащи отношение към конкурса.

При подаване на документи личната карта се представя за сверяване.
В заявлението по т. 1, кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

Документите за участие в конкурса да се подават в Национален институт по криминалистика – МВР, адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1, всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа, телефон за връзка – 02/982 91 36.

До участие в конкурса не се допускат кандидати, подали заявление извън срока.

В срока за подаване на документите за участие в конкурса, кандидатите да се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до Национален институт по криминалистика – МВР, адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов” № 1.

След изтичане на крайния срок за подаване на документите, Националния институт по криминалистика – МВР да изпрати обобщена справка за набраните кандидати, съгласно приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР и до Института по психология – МВР – за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. от изследвания при предходни конкурси.

На основание чл. 5, ал. 4 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г., с допуснатите до участие в конкурса кандидати да се проведе писмен изпит за установяване нивото на специфични знания за изпълнение на длъжността, както следва:

 1. ТЕМАТИКА: Криминалистични експертизи.
 2. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Разработка на тема с продължителност 1 час (60 минути), от предварително определени три различни варианта за разработка на тема.
 3. ОЦЕНЯВАНЕ: Писмените работи се оценяват от трима специалисти в областта на документните изследвания, определени със заповед на директора на Национален институт по криминалистика – МВР, по предложение на председателя на конкурсната комисия.
 4. Оценяването да се извърши по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 и най-висока 6, като крайната оценка да е средноаритметична от оценките на проверяващите.
 5. ЕЛИМИНАТОРЕН ПРАГ: Крайна оценка не по-ниска от 4.00;
 6. Конкурсната комисия да допуска до етапите на конкурса кандидатите, преминали елиминаторния праг от изпита.

Конкурсната комисия да допуска до етапите на конкурса кандидатите, преминали елиминаторния праг от изпита.

Кандидатите да се явят на определените за провеждане на изпитите места 15 минути преди обявеното начало, за легитимация и да се подписват в присъствен списък. Кандидат, които се яви след обявеното начало на проверката на професионалните знания, да не се допуска до участие, поради нарушаване на реда за провеждане на изпита.

Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи:

 1. Психологично изследване.
  • Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;
  • Психодиагностично интервю.
 2. Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 1.1, се явяват на психодиагностично интервю.
 3. Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 1.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.
 4. Заключително интервю.

Конкурсната процедура да се проведе в срок до 6 (шест) месеца от обявяването на конкурса.