Ветпром АД търси да назначи на постоянна работа Специалист Преглеждане.

Задължения и отговорности

 1. Извършва проверка, регулиране и изпитване на инспекционна линия в стерилно лекарствено производство.
 2. Отговаря за правилното протичане на процес на автоматично преглеждане и изпитване за херметичност на ампули.
 3. Извършва ежедневни, текущи и профилактични ремонти на инспекционната линия в стерилно лекарствено производство.
 4. Настройва, регулира и пуска в действие инспекционна линия в стерилно лекарствено производство.
 5. Осигурява и контролира спазването на технологичната и контролна документация-Фирмените стандарти за производство, Фирмени стандарти за контрол , процедурите от Системата за Добра производствена практика и Системата за управление на качеството ИСО, като участва в тяхното разработване.
 6. Осигурява необходимите условия за производството, като спазва и контролира спазването на правилата на Добрата производствена практика.
 7. Отговаря за поддържане квалифицираното състояние на помещенията с климатичните съоръжения за тях и оборудването за производство, като извършва непрекъснато наблюдение на параметрите на околната среда (температура и влага, налягане и блокировки при прехода между помещения с различен клас на чистота).
 8. Контролира попълването на дневниците на оборудването.
 9. Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците при усвояване на нови техника и технология и безопасна работа. Провежда постоянно обучение на персонала за правилно изпълнение на производствените операции и правилата на Добрата производствена практика, Системата за управление на качеството, както и Системата за безопасност на храните.
 10. Участва в извършване на валидиране на технологичен процес, почистване на оборудването и квалификация на помещения и оборудване, в изготвяне на технологична документация и процедури от системата за Добра производствена практика.
 11. Присъства и участва в изготвянето, като контролира спазване на технологичните параметри на процеса
 12. Регистрира и информира Ръководител Участък/Директор производство за всички отклонения възникнали по време на производствения процес, технологични и производствени проблеми като предлага начини за решаването им.

Изисквания

 • Висше образование, степен “магистър”, “бакалавър”, в областта на фармацията, химията, биологията, биотехнологиите или с техническа насоченост;
 • Компютърна грамотност, работа с MS Office, Outlook;
 • Стаж в областта на производството на лекарства най-малко 6 месеца, необходимо време за обучение – 3 месеца;
 • Личностни характеристики: аналитичност, критична мисъл, организираност.

Предложението

 • Работа в една от водещите фармацевтични компании;
 • Въвеждащо и съпътстващи обучения;
 • Добро заплащане;
 • Възможности за професионално развитие;
 • Осигуряване/заплащане на транспорт за живеещите извън гр. Радомир.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография