Задължения и отговорности

 1. Организира и участва в дейностите за прилагане на изискванията за Добра производствена практика.
 2. Организира и провежда обучения по Добри практики.
 3. Организира и участва в дейностите по валидиране на оборудване и процеси.
 4. Осигурява изпълнението на задачите, произтичащи от Стандартните оперативни процедури.
 5. Изготвя Програми, СОП и Планове, свързани с дейностите, координира изпълнението им и докладва резултатите.
 6. Участва във външни и вътрешни одити.

Изисквания

 • Завършено висше образование с техническа насоченост, фармация, химия, биология или сходна;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Добро познаване на съответните нормативни изисквания на българското и европейско законодателство, свързани с лекарствата;
 • Добри компютърни умения;
 • Професионален опит на подобна длъжност или отрасъл се счита за предимство.

Предложението

 • Условия за работа в съответствие с нормите на трудовото и осигурително законодателство;
 • Възможност за финансиране на продължаващо обучение и/или повишаване на квалификацията, свързана с изпълняваните дейности;
 • Ежегодни безплатни профилактични прегледи и възможност за възстановяване на разходи за лечение и медикаменти.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография;
 • Диплома за завършено образование.