Специалист Осигуряване на качеството в производството (ОК) и Планиране на ресурси (ПР)

ХИМАКС ФАРМА е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания, която в продължение на почти 30 години едоверен партньор на дистрибутори, аптеки и болници в страната. ХИМАКС ФАРМА гарантира безопасността на пациентите по отношение на продуктите, като използва модерни технологии и системи, и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

В момента компанията търси да назначи СПЕЦИАЛИСТ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ПРОИЗВОДСТВОТО (OK) И ПЛАНИРАНЕ РЕСУРСИ (ЕРП).

 Задължения и отговорности

Осигуряване на качеството:

 1. Контролира спазването на законово установените норми ( ДПП) и вътрешно-фирмени правила по отношение на производствения процес, контрола на качеството и осигуряването на качеството.
 2. Участва в изготвянето и актуализирането на документи, свързани с управление на качеството в производството – стандартни оперативни процедури, работни инструкции, образци за документиране на процесите
 3. Координира и участва активно в процеса на дигитализация на документацията във фирмата и внедряването електронна система за управление на данните. Координира и контролира документи, свързани с GMP по отношение на производствения процес, контрола на качеството и осигуряването на качеството.
 4. Съблюдава за изпълнение на нормативните изисквания и спазване на изискванията на GMP при внедряване на нови процеси, системи, продукти или при промени на съществуващите.
 5. Участва в разследването на възникнали несъответствия / отклонения от спецификацията, участва в определянето, (контрола на) изпълнението и оценката на ефективността на коригиращи и превантивни действия.
 6. Изготвя и съгласува на предложения за промени, участва в оценката на влиянието им върху системите и процесите. Следи за напредъка по реализация на промените и участва в оценката на ефективността от промените.
 7. Участва в дейности по квалификация / валидиране на разнообразни обекти – оборудване, системи (включително компютърни), процеси, технологии, процедури и др.
 8. Участва в инспекции на фирмата от компетентни органи и възложители; участва в определянето, изпълнението и контрола на изпълнението на коригиращи и превантивни действия.

Планиране Ресурси (ЕРП):

 1. Участва в разширяването на обхвата на внедрената ЕРП система.
 2. Поддържа работата на системата и нейното изпълнение от персонала: управление на производствените мощности, планиране на материалните ресурси, планиране на производствения капацитет, производствени технологии, рецепти, съставки, ресурси и технологични маршрути.

Изисквания

 • Бакалавърска степен по химия/ фармация/ инженерни науки или друга подходяща специалност;
 • Отлична компютърна/техническа грамотност;
 • Умения за анализ и документиране на процеси, управление на данни и оценка на тенденции;
 • Познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацевтично или друго производство;
 • Добро работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добро здраве, без установени алергии към химикали.

Лични качества

 • Отлична комуникативност и умения за работа в екип;
 • Добри организаторски способности и умения за работа по дългосрочни проекти;
 • Аналитично и критично мислене, умения за решаване на проблеми;
 • Самодисциплина, експедитивност и прецизност;
 • Стремеж към развитие и усъвършенстване;
 • Лоялност, толерантност, коректност.

С предимство ще се ползват кандидати, притежаващи:

 • Познания и практически опит в областта на внедряването и валидирането на компютърни системи / процеси / технологии
 • Познания в областта на Добрата производствена практика /GMP/ във фармацията
 • Познания и практичен опит в областта на фармацевтичната или химическата промишленост;
 • Опит в разработване/ поддържане/ одитиране на системи за управления на качеството
 • Опит на подобна позиция в предприятие за производство на лекарствени продукти /храни/ хранителни добавки
 • Опит с работа и внедряване на ЕРП системи

Предложението

 • Адекватно професионално оценяване и съответно на него заплащане;
 • Специфично вътрешно и външно обучение, съобразено с длъжността;
 • Социален пакет – ваучери за храна, Мултиспорт;
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография;
  Кратко мотивационно писмо;
  Допълнителни документи, удостоверяващи компетентност / опит по Ваша преценка.

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/7009211