ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД ( LACRIMA ) е българска компания, която залага на високо качество, експертност и силни марки. В момента търси да присъедини към своя екип Специалист Качество.

Месторабота: Пазарджик

Задължения и отговорности
 1. Извършва физикохимичен и органолептичен анализ и контрол на входящи суровини и материали, междинни продукти, готови продукти.
 2. Подготовка на реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията.
 3. Познава технологичната документация за производствената дейност на предприятието, химичните показатели на всички произвеждани продукти, оборудването на лабораторията и правила за експлоатацията му.
 4. Знае методиките за анализ по основните показатели на продуктите.
 5. Входящ контрол на основни и допълнителни суровини и материали, междинни и готови продукти по утвърдените показатели.
 6. Следи за изправността на използваната апаратура и обезпечеността на лабораторията с необходими материали и реактиви.
 7. Извършва проследяване на готовата продукция по време на срока й на съхранение.
 8. Извършва физико-химичен контрол на водата.
 9. Осъществява проверка на чистотата на производствените съоръжения.
 10. Изисква коригиращи мерки при отклонения от установените стандарти.
 11. Проследява концентрацията на миещи и дезинфекциращи разтвори и предписва корекции, ако е необходимо.
 12. Извършва проверка и подготовка на разтвори и стерилизация на необходимата стъклария.
 13. Ежедневно попълва резултатите от направените анализи в съответните документи.
 14. Попълва производствени и други видове документи, изискващи данни от лабораторни анализи.
 15. Поддържа необходимите хигиенни условия за работа в Лабораторията.
 16. Отговаря за спазването на изискванията на ДПП, HACCP и навременното и коректно попълване на свързаната с тях документация.

Изисквания
 • Образование: висше – химическо и/или технологично/микробиология, физико-химия/или средно-специално;
 • Професионален опит: Минимум една година на сходна длъжност в предприятие от ХВП;
 • Компютърна грамотност: MS Office, Word, Excel – на много добро ниво.

Документи за кандидатстване
 • актуална автобиография

Линк за кандидатстване: https://www.jobs.bg/job/6301808