СОЛ България ЕАД, част от SOL GROUP, лидер в производството на медицински и индустриални газове и газове за хранителната промишленост, търси да назначи за нуждите на своя производствена инсталация, опитен професионалист с висока мотивация за длъжността: Специалист качествен контрол

Задължения и отговорности

 1. Одобрява или отхвърля, в зависимост от резултатите от изпитванията, на изходните и опаковъчни материали насипните, междинните и крайни лекарствени, индустриални и хранителни продукти- газове.
 2. Извършва оценка на партидната документация.
 3. Осигурява извършването на всички необходими изпитвания.
 4. Следи за поддържането и обслужването на помещенията и оборудването.
 5. Утвърждава спецификации, инструкции за вземане на проби, аналитични методики и процедури за осъществяване на качествен контрол.
 6. Осигурява извършването на валидиране на използваните процедури и методики за анализ.
 7. Участва в утвърждаването на писмени процедури, съответната документация и техните изменения.
 8. Участва в контрола на условията на производство.
 9. Участва в контрола на необходимите хигиенни норми в производствените и контролни помещения.
 10. Участва в одобряването и контрола на доставчиците на изходни и опаковъчни материали.
 11. Участва в контрола на условията за съхранение на изходни и опаковъчни материали и крайните медицински газове.
 12. Участва в съхранението на партидната документация.
 13. Осъществява контрол върху спазването на изискванията за Добри Производствени Практики.
 14. Участва в извършването на периодични проверки и вземането на проби за контрол върху факторите, влияещи върху качеството на медицинските газове.
 15. Допринася за изпълнението на политиката и ефективното функциониране на системата за управление на качеството в „СОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД – БДС EN ISO 9001, както и ISO 21000 – FSSC.

Изисквания

 • Висше химическо, биологично или фармацевтично образование;
 • Образователна степен – Магистър;
 • Минимум две години стаж в производство където се прилагат изискванията за Добри Производствени Практики.

Предложението

 • Допълнително медицинско застраховане;
 • Осигурен транспорт;
 • Ваучери за храна;
 • Годишен бонус.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиорафия