Специалист Качество

ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД ( LACRIMA ) е българска компания, която залага на високо качество, експертност и силни марки.
Компанията произвежда традиционни български млечни продукти с марките "Лакрима", "Дядо Либен" и "Фрезко".
Към момента, ЛОДИС ИНВЕСТ търси да назначи:

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО
Месторабота: гр. Пловдив

I. Цел на длъжността:

Извършва физикохимичен и органолептичен анализ и контрол на входящи суровини и материали, междинни продукти, готови продукти. Подготовка на реактиви, консумативи и обзавеждане за обезпечаване работата в лабораторията.

II. Основни отговорности и задължения:

- Познава технологичната документация за производствената дейност на предприятието, химичните показатели на всички произвеждани продукти, оборудването на лабораторията и правила за експлоатацията му.
- Знае методиките за анализ по основните показатели на продуктите.

1. Входящ контрол на основни и допълнителни суровини и материали, междинни и готови продукти по утвърдените показатели
2. Следи за изправността на използваната апаратура и обезпечеността на лабораторията с необходими материали и реактиви.
3. Извършва проследяване на готовата продукция по време на срока й на съхранение.
4. Извършва физико-химичен контрол на водата.
5. Осъществява проверка на чистотата на производствените съоръжения.
6. Изисква коригиращи мерки при отклонения от установените стандарти.
7. Проследява концентрацията на миещи и дезинфекциращи разтвори и предписва корекции, ако е необходимо
8. Извършва проверка и подготовка на разтвори и стерилизация на необходимата стъклария
9. Ежедневно попълва резултатите от направените анализи в съответните документи
10. Попълва производствени и други видове документи, изискващи данни от лабораторни анализи.
11. Поддържа необходимите хигиенни условия за работа в Лабораторията.
12. Отговаря за спазването на изискванията на ДПП, HACCP и навременното и коректно попълване на свързаната с тях документация.

Изисквания към кандидата:

1. Образование: Висше - химическо и / или технологично / микробиология, физико-химия / или средно-специално.
2. Професионален опит: минимум една година на сходна длъжност в предприятие от ХВП.
3. Компютърна грамотност: MS Offise,Word, Excel - на много добро ниво.

Ако това предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, изпратете Вашата автобиография, като използвате формата за кандидатстване
в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5638305