Служители в Лаборатория за контрол на качеството

Позиция 1 – МИКРОБИОЛОГ

Основни задължения:

 1. Да познава, владее и прилага методите за изпитване (стандартизирани и вътрешнолабораторни) в областта на дейността на лабораторията и съответната апаратура.
 2. Да познава нормативните документи в областта на провежданите изпитвания.
 3. Правилното манипулиране с образци, хранителни среди, реактиви и разтвори.
 4. Английски език.

Позиция 2 – ХИМИК – ФИЗИКОХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Основни задължения:

 1. Обработва и води необходимата документация – отговаря за окомплектоване на пробите (документално) при влизане в лабораторията за анализ.
 2. Подготвя пробите и извършва предписаните по технология измервания, изпитания и други видове лабораторни изследвания.
 3. Физикохимичната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура.
 4. Английски език.

Позиция 3 – ХИМИК – ТЕХНОЛОГ – СУК

Основни задължения:

 1. Подготвя документацията, която съпровожда производствения процес.
 2. Изготвяне на технологични карти.
 3. Контролира правилното изпълнение на поръчките.
 4. Контрол и анализ на разхода на суровини.
 5. Отговаря за навременното подаване на необходимата информация за преминаване на партидата към следващия производствен етап – разфасоване.
 6. Трябва да познава въведените технологични стандарти сук (Стандарти за управление на качеството).
 7. Английски език.

Необходими документи за кандидатстване

Актуална автобиография