SCIENCE TEACHER / ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Full-time job

British School of Sofia is looking for a qualified teacher in Science (Physics, Chemistry and Biology).

Main Responsibilities

 1. Chooses and plans with adequate resources and materials for the realization of education according to individual talents, abilities, interests and preferences of each child.
 2. Determines the level of development of each child and regularly informs the parents about his/her individual progress.
 3. Participates in the implementation of activities in a team with other teachers in the school.

Requirements

 • “Bachelor” or “Master” degree in the equivalent field and / or the appropriate qualifications;
 • Excellent command of English as a mother tongue;
 • Excellent communication and interpersonal skills;
 • Apply a variety of teaching methods;
 • Very good computer skills;
 • Strong orientation to achieving team’s goals;
 • Willingness to learn and develop;
 • Team player with a professional attitude;
 • Initiative and creativity in the development of various projects.

The Offer

 • Attractive remuneration package;
 • Pleasant working environment;
 • Become part of an international team;
 • Opportunity for continuous improvement and development;
 • Excellent working conditions.

Постоянна работа

Задължения и отговорности

 1. Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете.
 2. Установява равнището на развитие на детето и редовно информира родителите за индивидуалния му прогрес.
 3. Участва в реализирането на дейности в екип с останалите учители в училището.

Изисквания

 • Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по съответните специалности и / или подходящите квалификации;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлични комуникационни и междуличностни умения;
 • Прилагане на разнообразни преподавателски методи;
 • Много добри компютърни умения;
 • Ориентираност към постигане на високи резултати;
 • Желание за постоянно развитие и усъвършенстване;
 • Усет и такт за работа с деца;
 • Умение за работа в екип;
 • Инициативност и креативност при разработване на различни проекти.

Предложението

 • Атрактивно възнаграждение;
 • Приятна работна среда;
 • Работа в международен екип;
 • Възможност за непрекъснато усъвършенстване и развитие;
 • Отлични условия на труд.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография