Ръководител отдел „Безопасност на труда и околната среда”

„Идеал Стандарт-Видима” АД е част от международната компания Идеал Стандарт Интернешънъл, която произвежда и предлага цялостни решения за баня и обзавеждане.
В портфолиото на компанията са международните търговски марки Ideal Standard®, Jado®, Porcher®, Ceramica Dolomite®, Vidima®.
“Идеал Стандарт - Видима” АД търси да назначи

Ръководител отдел „Безопасност на труда и околната среда”, Завод за производство на санитарна арматура
Месторабота: гр. Севлиево

Обхват на длъжността:

• Организира цялостната дейност във фирмата, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ и опазването на околната среда /ООС/ и поддържането на стандартите ISO 45001 и ISO 14001.
• Контролира осигуряването на нормите и изискванията за ЗБУТ и ООС във всички етапи на инвестиционния процес и участва в комисии за въвеждане в експлоатация на обекти, работни места, машини и съоръжения.
• Осигурява актуалността на издадените Комплексни разрешителни, Разрешително за експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал, План за управление на разтворителите, Разрешителни за водовземане на подземни и повърхностни води и заустване на отпадъчни води и др., и изпълнение на условията, определени в тях.
• Осъществява от името на работодателя процеса на изготвяне и последващо актуализиране на оценката на риска по работни места и специфични оценки на риска.
• Осъществява процеса за провеждане на задължителните медицински прегледи.
• Организира и контролира провеждането на мониторинг на работната среда и екологичен мониторинг във фирмата.
• Осъществява контрол по спазване и правилното прилагане на нормативните и корпоративни изисквания по отношение на ЗБУТ, ООС и Противопожарна и аварийна безопасност.
• Организира и участва в срещите на комитета по условия на труд и комитета по околна среда.
• Провежда обучения по безопасност на труда и околна среда.
• Проучва научни разработки и технически постижения в областта на ЗБУТ и ООС и прави предложения за внедряване на подходящите.
• Разработва и внедрява инструкции, процедури и програми по безопасност на труда и околна среда.
• Осъществява контакти с всички контролни органи и организации по дейностите, свързани с безопасност на труда, опазване на околната среда, противопожарна и аварийна безопасност и им оказва съдействие при проверки.
• Изготвя годишни доклади, отчети, справки и др., които се изискват от издадените разрешителни, контролните органи и нормативната уредба.
• Поддържа в съответствие въведените мерки за намаляване разпространението на Covid19 и прилага всяка нова или актуализирана заповед на Министъра на здравеопазването в тази област.

Успешният кандидат е:

- с висше техническо образование /машинна специалност, „Безопасност на труда”, „Техника и технологии на опазване на околната среда”, „Индустриална екология”/ или с висше химическо образование /специалности ”Химично инженерство”, „Органични химични технологии”, ”Неорганични химични технологии”, „Инженерна екология и опазване на околната среда” или други подобни/ ;
- с много добро ниво на владеене на английски език;
- с опит в тази област /предимство/;
- с добри познания и умения за работа с продуктите на MS Office.

Личностни качества:
• интереси в областите безопасни условия на труд и околна среда;
• желание и умение да работи със законови разпоредби и нормативни актове;
• отлични аналитични способности, организационни умения и инициативност;
• отлични комуникационни умения;
• решителност, умение за отстояване на позиция;
• способност за непрекъснато усъвършенстване;
• желание и умения за ръководене на екип;
• умения за самостоятелна работа и работа в екип.

Компанията предлага:
• Работа с квалифициран екип в динамично развиваща се среда;
• Възможности за обучение и кариерно израстване в международна компания;
• Отличен пакет социални придобивки и атрактивно възнаграждение;
• Безплатен служебен транспорт по направления: Велико Търново и Габрово.

Документите, които кандидатите трябва да представят са:
- мотивационно писмо;
- професионална автобиография;
- диплом за завършено образование /пълно копие/;
- други документи, удостоверяващи квалификация;
- актуална снимка.

При интерес към тази позиция, изпратете актуална автобиография, като използвате формата за кандидатстване в Jobs.bg - https://www.jobs.bg/job/5621391

Документи могат да се подават и на адрес: “Идеал Стандарт - Видима” АД, ул. “Марин Попов” №53, гр. Севлиево, Дирекция „Човешки ресурси”.