Редовен докторант по докторска програма „Теоретична химия“

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ ПРИ БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовен докторант за учебната 2022-2023 г. по докторска програма „Теоретична химия“,
професионално направление 4.2. „Химически науки“

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИОНХ – БАН.

За справки – ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 11, стая 302, тел. 9792560.

Необходими документи за кандидатстване

Молба до директора на ИОНХ – БАН, в която кандидатите посочват специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

  1. Автобиография.
  2. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
  3. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
  4. Медицинско свидетелство.
  5. Свидетeлство за съдимост.
  6. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  7. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността от 05 до 09.12.2022 година,
  • по чужди езици от 12 до 16.12.2022 година.

Изисквания

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Обучението по докторската програма „Теоретична химия“ се провежда в Лабораторията „Теоретична и изчислителна химия“ в Институт по обща и неорганична химия – БАН. В Лабораторията работят висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани учени. Теоретичните изследванията са насочени към изясняване, предсказване и оптимизиране на функционалността на нови оптични материали чрез молекулно моделиране на d- и f-метални комплекси, органични хромофори и фотопротектори. За тази цел се разработва методология с приложение на точни ab initio методи, методи на теорията на функционала на плътността и полуемпирични методи за изследване на молекулните характеристики и фотофизичните свойства на оптични системи, процеси на абсорбция, емисия, механизми на пренос на енергия и заряд и луминесцентните свойства на лантанидни системи и др.

Лабораторията разполага с лицензи на специализирани софтуерни програмни пакети Gaussian16, Turbomole, VASP, Gamess, Orca, и др. и персонални компютри. На докторантите може да се осигури достъп до високопроизводителен изчислителен комплекс „Авитохол“ за провеждане на квантовохимични изчисления. Учените в Лабораторията работят в тясна връзка с експериментални групи в страната и чужбина.

Начало на докторантурата – 01.01.2023 г.

Редовните докторанти получават стипендия 1000 лв. като има възможности за допълнително финансово стимулиране и участие в проекти на лабораторията и института, участие в програма на МОН за подпомагане на млади учени, участие в програми Еразъм и др.

За повече информация: 029792592, 0884354197, проф. д-р Ивелина Георгиева, ръководител на Лабораторията по теоретична и изчислителна химия.