Редовен докторант – ННП “ВИХРЕН” – Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН

Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Лаборатория “Органичен синтез и стереохимия” към Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН търси дипломиран магистър за редовна докторантура по направление 4.2. Химични науки.

Докторантурата е обвързана и с изпълнението на проект “Harnessing non-covalent assemblies for regiocontroled catalysis: distal C-H functionalisation for high-value product streams” ReCat4VALUE по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/ с ръководител проф. Свилен Симеонов.

Докторантската програма предлага:

  • Атрактивна и актуална научна тематика;
  • Работа в международен екип от учени;
  • Участие в международни конференции;
  • 3 годишен докторантски договор;
  • Заплащане 2000 лв. (Докторантска стипендия и допълнително заплащане от 1000 лв. с договор към ННП “ВИХРЕН”).

Задължително изискване е придобита магистърска степен по химия, фармация или сходна специалност. Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит.