Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол обявява свободно работно място: РЪКОВОДИТЕЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ.

Основни длъжностни задължения

 1. Ръководи дейността на лабораторията по изпитване на образци от води за питейно-битови нужди и отпадни води.
 2. Следи за постъпване по график на образците за лабораторията и извършване на изпитването в в съответствие с нормативните документи.
 3. Упражнява контрол върху изправността на лабораторното оборудване.
 4. Предлага мерки за подобряване на качеството на питейните и отпадъчни води.
 5. Организира и контролира за качеството на питейната вода и отвежданата отпадъчна вода по населени места и водоизточници.
 6. Организира и участва във внедряване и усвояване на нова техника и методи на анализ и повишаване на квалификацията на работещите в лабораторията.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Завършено висше образование в областите: Химия, Биохимия, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на хранителните продукти;
 • Професионален опит – минимум 3/три/ години;
 • Умения за работа с MS Office;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Развити умения за водене на документация.
 • Предимства:
 • • Опит с физикохимични и/или биологични методи за анализ на води;
 • • Активен шофьор с шофьорска книжка – категория В.

За да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиография /CV/ на адрес:
гр. Ямбол, ул. “Д-р Петър Брънеков” № 20, стая 14 – Човешки ресурси с текст: Кандидатура ръководител лаборатория/ в срок до 20.06.2023 г. включително. Приемат се и кандидатури предоставени лично на посочения адрес.

Всички предоставени лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор и ще се разглеждат при строга конфиденциалност.