Ръководител лаборатории „Качествен контрол“

Задължения и отговорности

 • Планира и контролира дейността на лабораториите съобразно спецификата на работата.
 • Изпълнява служебните си задължения съгласно утвърдените регламенти на внедрената система по качество, правилника за вътрешния трудов ред, правилата за здравословни и безопасни условия на труд, правилата за пожарна безопасност и санитарно-хигиенните норми.
 • Контролира спазването на внедрената в лабораторията система по качество.
 • Ръководи екип от лаборанти, като гарантира, че дейностите в лабораториите се извършват съгласно приложимите регулаторни изисквания и поставените цели и задачи се изпълняват в срок.
 • Контролира извършването на анализите на суровини и крайните продукти съобразно методиките за анализи.
 • Разработва и валидира методи за анализ и при необходимост участва в трансфер на аналитични методи.
 • Дава предложения за оптимизиране работата в лабораториите.
 • Обобщава и анализира получените резултати.
 • Утвърждава резултатите от извършените анализи и следи за точността на данните на издаваните сертификати.
 • Осигурява калибриране и квалифициране на лабораторно оборудване.
 • Проучва резултати извън спецификация, отклонения и при необходимост предлага коригиращи / превантивни действия.
 • Участва във вътрешни и външни одити.
 • Водене на ежедневна и месечна отчетност на дейността.

Изисквания

 • Висше образование – магистър в областта на химия, фармация, микробиология, биотехнологии или друга подходяща специалност;
 • Минимум 3 години професионален опит като ръководител на химическа или микробиологична лаборатория в козметичната или фармацевтичната индустрия;
 • Познаване на изискванията на EU GMP “Правилата относно лекарствените продукти в Европейския съюз”, Добри лабораторни практики, козметично GMP и EN ISO 9001:2015;
 • Познаване на принципите и изискванията за работа в лаборатория;
 • Отлично познаване на принципите на аналитичната апаратура и бързото им прилагане при необходимост;
 • Компютърна грамотност – отлични умения за работа с Word, Excel и PowerPoint. Опит с работа с електронна система по качество е предимство;
 • Желателно е владеене на английски език;
 • Личностни качества:
  • Умения за бърза професионална ориентация в производствената ситуация;
  • Умения за подреждане на приоритетите в лабораторията и бързата им реализация;
  • Дисциплинираност и лична ангажираност при необходимост;
  • Подпомагане и подкрепа на служителите в лабораторията;
  • Отговорност и коректност при изпълнение на задълженията;
  • Стриктност, прецизност и методичност.

Предложението

 • Отлично базово възнаграждение обвързано с професионалния опит умения;
 • Дългосрочен ангажимент;
 • Квартира и служебен транспорт.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография