Основни функции на длъжността: Отговаря за осигуряване и контрол на качеството на произведената в завода продукция.

Задължения и отговорности

 1. Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Системи за управление на качеството и безопасността в завода, съгласно стандарти внедрени в организацията.
 2. Организиране на работата на лабораторния персонал.
 3. Осъществява оперативна координация на дейностите по определяне, внедряване и поддържане на Системата за управление безопасността на произвежданите продукти.
 4. Осъществява текущ контрол на функционирането на СУБХ и СУБФ съответствието й с изискванията на внедрените стандарти.
 5. Осигурява, в завода да бъдат своевременно изяснявани и прилагани динамичните изисквания на хранителното законодателство и на потребителите.
 6. Организира, координира, контролира дейностите по планирането и извършването на вътрешните одити на НАССР системата.
 7. Събира данни на ключовите индикатори за качество.
 8. Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни действия, както и причините за възникването им.
 9. Осигурява мониторинг и калибриране на пълната гама от измервателни уреди чрез вътрешни процедури.
 10. Проследява спазването на производствените процеси и стъпките, касаещи функционирането на СУК.
 11. Активно участва в организирането и провеждането на ежегодния преглед на СУБХ.
 12. Работи за непрекъснато подобрение на създадената база данни от документи чрез научна литература, ръководства, интернет, обучения и др.
 13. Споделя придобитите знания със своите колеги.
 14. Осигурява точността и надеждността на лабораторните резултати на заводската лаборатория.

Изисквания

 • Висше образование в областта на хранителните технологии, химия, биохимия и др. релевантни за длъжността;
 • Предишен опит на подобна позиция – минимум 3 години;
 • Предишен опит в същия бранш ще се счита за предимство;
 • Добро познаване на СУБХ; познаване на стандартите ISO 9000, IFS и/или FSSC 22000 ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Добро ниво на английски език;
 • Аналитично мислене и способност за самостоятелна работа;
 • Умение за организация и определяне на приоритетите в работата;
 • Умение за работа в екип.

Предложението

 • Динамична и предизвикателна работа в професионален екип и отлична работна среда;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Пакет социални придобивки.

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография