Ръководител, лаборатория в Завод за спирт

Задължения и отговорности

 1. Ръководи и контролира цялостната дейност на лабораторията.
 2. Организира провеждането на технологично – химичния контрол на цялото производство на предприятието и отразяването му в лабораторни анализи за оперативно ръководство на производствените процеси.
 3. Участва в съставяне на план за мониторинг на продуктите във външни лаборатории.
 4. Осигурява, съхранява и контролира разхода на всички химикали и материали, свързани с дейността на лабораторията.
 5. МОЛ на склада за материали и прибори към лабораторията.
 6. Следи постъпващите в завода суровини и технологични материали да отговарят на стандартните изисквания.
 7. Разпределя ангажиментите в лабораторията според квалификацията на работещите в нея и контролира дейността им.
 8. Изисква и контролира спазването на правилата за техническа безопасност и охрана на труда.
 9. Контролира проверката и изправността на измервателната техника в лабораторията, организира калибрирането и ремонта й от външни фирми.
 10. Периодично прави инструктаж на лаборантите, инженер- химика и специалист, качество.
 11. Съставя годишен план за обучение на персонала на лабораторията по добри лабораторни практики и изпълнение на анализите.
 12. Поддържа наличен пълен набор от актуални инструкции за работа в лабораторията.
 13. Квалифицирано лице – освобождава готова продукция.
 14. Подписва документите, издавани от лабораторията и отговаря за достоверността на съдържанието им.
 15. Следи и анализира резултатите от текущите анализи и параметри на производствените процеси в хидролиза, ферментация и ДРА. Взема решения за внасяне на корекции по параметрите на процесите.
 16. Участва в анализа на постъпили сигнали и рекламации относно качеството на продуктите.

Изисквания

 • Висше образование – специалност „Аналитична химия“, „Органична химия“, „Технология на виното и пивото”; „Биотехнологии“;
 • Стаж по специалността – 3 години;
 • Работа с газхроматограф;
 • Английски език – предимство;
 • Познания и опит със системи за управление на качеството – ISO 9001. ISO 22000, IFS, GMP и други – предимство.

Предложението

 • Много добри условия на труд;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Допълнително стимулиране при постигнати резултати;
 • Работа в динамична и предизвикателна среда.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и трудова книжка;
 • Актуална снимка.