Задължения и отговорности

 1. Да одобрява или отхвърля, в зависимост от резултатите от изпитванията, на изходните и опаковъчни материали насипните, междинните и крайни лекарствени продукти – медицинските газове.
 2. Да участва в събирането и оценката на партидната документация и поддържане на регистър/архив.
 3. Да гарантира извършването на всички необходими изпитвания, оценяването на свързаните с тях документи и тяхното съхранение, както следва:
  • Осъществява контрол за спазване на изискванията на фирмените спецификации за качество на “Bulk product”; входящ контрол на изходни и опаковъчни материали;
  • Води регистър за несъответстващ продукт и оплаквания, като анализира причините за произведени некачествени продукти и предлага мерки за отстраняването им.
 4. Да разработва и актуализира писмени процедури и съответната документация съгласно фирмените изисквания; Да утвърждава спецификации, инструкции за вземане на проби, аналитични методики и процедури за осъществяване на качествен контрол.
 5. Да участва в контрола на необходимите хигиенни норми в производствените и контролни помещения.
 6. Да участва в извършването на периодични проверки и вземането на проби за контрол върху факторите, влияещи върху качеството на медицинските газове.
 7. Контролира, поръчва и зарежда еталонни бутилки за анализатори.
 8. Контролира цялостния производствен процес по отношение на качеството и спазването на внедрените стандарти.
 9. Води и участва във вътрешни и външни одити на дружеството.

Изисквания

 • Образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „фармация”, “химия” или „биология”;
 • Минимум 2 години опит по специалността (с предимство – опит във фармацевтичното производство);
 • ЗЛПХМ и неговите изменения;
 • Наредба N° 15 от 17.04.2009г. За издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията на ДПП;
 • EU CGMP Guide и Анекс 6, отнасящ се за производството на медицинските газове;
 • Стандарти за опазване на околната среда;
 • Владеене на английски език;
 • Комуникативност и умение за работа в екип.

Предложението

 • Възможност за работа в бързоразвиваща се международна компания;
 • Да станете част от добър и сплотен екип от млади хора;
 • Въвеждащо обучение;
 • Отлични условия за работа и конкурентно възнаграждение;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Работното ни време е от 8:00 ч.-16:30 ч. от понеделник до петък;
 • Местоработата е с локация кв. Хаджи Димитър, в близост до площад Сточна гара.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография и актуална снимка