Ръководител Изпитвателна лаборатория

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД търси да назначи Ръководител Изпитвателна лаборатория.

Задължения и отговорности

 1. Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в Изпитвателната лаборатория /ИЛ/.
 2. Ръководи и контролира цялостната дейност в ИЛ.
  • Съставя план за пробовземане на проби от питейна вода /ПВ/ и следи за изпълнението му;
  • Организира пробовземането на проби от ПВ ежедневно;
  • Ръководи и контролира своевременното изпитване на проби ПВ и изчисляване на резултатите;
  • Утвърждава и подписва протокола от извършените изпитвания на проби от вода /ПВ/ и отпадъчна вода /ОВ/;
  • Контролира спазването на изискванията за трудовата дисциплина, техника на безопасност и противопожарна защита в ИЛ;
  • Контролира качеството на предлаганите услуги в ИЛ;
 3. Организира, контролира и извършва анализ по провеждането на Мониторинг на качеството на питейната вода.

Изисквания

 • Образование – Висше в областта на химията или микробиологията