Вид обява

Имате въпрос?

Свържете се с нас!

Във връзка с предстоящо откриване на Национална онкологична болница “Дева Мария” и разширяване дейността, се обявяваме конкурс за: “Радиохимик“– 1 щатна бройка – 5000 лв. бруто.

Задължения и отговорности

 1. Да контролира приемането на радиофармацевтиците (РФ) от доставящата ги организация, като проверява съпровождащата РФ документация, етикетировките, цялостта на опаковките, доставени в Отделението по нуклеарна медицина.
 2. Да организира документацията във връзка с приемане на консумативите в Отделението по нуклеарна медицина, както и в бъдещите нови направления и да се уверява, че последната е правилно написана, съхранявана и администрирана (приемно-предавателни протоколи, сертификати, журнали за описване на наличностите и т. н.).
 3. Да участва в извършването на експериментални работи, свързани с въвеждането на нови радиофармацевтици и позитронни емитери.
 4. Да участва в калибрирането и аплицирането на нови радиофрамцевтици предназначени за терапия.
 5. Да изготвя месечните заявки за консумативи и медицински изделия, свързани с неговата дейност и необходими за функционирането на Отделението.
 6. Да води дневник на изразходваните за деня консумативи и да предава съответен месечен отчет.
 7. Да води архив на протоколите от качествения контрол със съответен номер на партида и имена на пациенти и да се уверява, че е правилно написан, съхраняван и администриран.
 8. Да изследва източниците на грешки и да гарантира, че са предприети необходимите коригиращи действия, за да се предотврати повторното им възникване.
 9. Да изготвя стандартни оператвни процедури, свързани с радиофармацевтичните процедури, операциите за контрола на качеството на радиофармацевтиците и поддръжката на съответното оборудване, както и да се уверявява, че посочените инструкции се прилагат по подходящ начин.
 10. Да отговоря за заявяването и доставянето на радиоактивни материали и китове в Отделението, както и в евентуални нови направления.
 11. Да участва в комисиите за бракуване на химикали и реагенти.
 12. Води на отчет склад за консумативите, необходими за работата на отделението.
 13. Изпълнява други конкретно възложени му задачи от Управителя, Началника на ОНМ или старшата медицинска сестра, свързани с длъжността му.
 14. Системно да повишава квалификацията си, да следи специализираната и периодична научна литература.
 15. Може да извършва научни изследвания и публикации самостоятелно или в колектив и да участва в създаването и реализирането на научни проекти.
 16. Може да участва в национални и международни научни срещи, симпозиуми, конференции и конгреси, като представя дейността и постиженията на Отделението и лечебното заведение.

Изисквания

 • Висше с образователно–квалификационна степен Магистър;
 • Професионална квалификация – Химик /университет или институт/.
 • Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения.
 • Изискване за наличен трудов стаж – не по-малко от 3 години стаж като радиохимик/химик.

Предложението

 • Отлично възнаграждение – 5000 лв. бруто
 • Бонус при постигнати резултати;
 • Отлични условия на работа с висококвалифицирани професионалисти и модерна апаратура;
 • Възможност за обучение и последваща реализация;
 • Перспективи и професионално развитие.

Месторабота: гр. Бургас, кв. Ветрен, Университетска болница „Дева Мария“

Необходими документи за кандидатстване

 • Актуална автобиография

За допълнителна информация се обърнете към отдел Личен състав на телефон: 0885 755 666, 0882 221 3894.