Помощник технолог / Специалист – законови разпоредби

Задължения и отговорности

 1. Следене на всички законодателни промени, касаещи дейноста на фирмата.
 2. Изготвяне на всички нужни документи за всяко изделие като : оценка за безопасност, досие, MSDS.
 3. Подържа директен контакт с клиенти на дружеството относно етикетиране и клеймове.
 4. Асистира на главния технолог за нови разработки и внедряването на нови продукти.
 5. Отговаря за правилното и пълно водене на документацията по Добри Производствени Практики и IFS HPS
 6. Приготвя лабароторни проби за нови продукти спрямо зададените рецепти от ръководството.

Изискванията

 • Химическо образование с предимство е козметика;
 • Професионален опит най-малко 2 г. на подходяща длъжност;
 • Да познава видовете, предназначението, устройството, принципа на действие и начина на работа на измервателните уреди (везна, pH метър и др.) и да може да работи с тях;
 • Да проявява коректност в работата и в отношенията с ръководителите и с другите работници и служители;
 • Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването;
 • Да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на други работници и специалисти.
 • Владение на ангийски език на средно ниво се счита за предимство.

Предложението

 • Работа във високо квалифициран и мотивиран екип;
 • Възможности за разширяване на квалификациите и професионалното развитие в рамките на компанията;
 • Атрактивно възнаграждение;
 • Отлична работна среда;
 • Целогодишна постоянна работа.

Необходими документи за кандидатстване

 • Автобиография;
 • Актуална снимка.