1. Ядрена енергетика
 2. Топло- и ядрена енергетика
 3. Електроенергетика и електрообзавеждане
 4. Топлотехника
 5. Хладилна и климатична техника
 6. Електроснабдяване и електрообзавеждане
 7. Електроника
 8. Автоматика, информационна и управляваща техника
 9. Компютърно управление и автоматизация
 10. Машиностроителна техника и технологии
 11. Машиностроене и уредостроене
 12. Хидравлична и пневматична техника
 13. Инженерна физика
 14. Физика
 15. Приложна ядрена физика
 16. Ядренофизични методи
 17. Ядрена енергетика и технологии
 18. Ядрена химия
 19. Химия
 20. Радиохимия
 21. Радиохимия и радиоекология
 22. Органична химия
 23. Инженерна химия и съвременни материали
 24. Материалознание
 25. Химия и екология
 26. Химични технологии
 27. Електрохимични технологии и защита от корозия
 28. Химично инженерство
 29. Неорганични вещества
 30. Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии
 31. Промишлена топлоенергетика

Изисквания към кандидатите

 • Да са български граждани;
 • Да са на възраст до 30 години;
 • Да са след записан летен семестър на III курс в ОКС бакалавър или записани в ОКС магистър, в специалност от изброените;
 • Да имат минимален среден успех много добър 4,50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година;
 • Да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения;
 • Стипендиантите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД имат възможност да провеждат платен летен стаж още след завършен летен семестър на I ви курс.

Условия за провеждане на стажа

 • Продължителност – по избор, считано от 10.07.2023 г. за период от 4 или 8 непрекъснати работни седмици
 • Стажът е платен, с месечно възнаграждение в размер на 900 (деветстотин) лв.;
 • Възможност за ползване на безплатен служебен транспорт;
 • Безплатно настаняване в общежитие при необходимост.

Необходими документи за кандидатстване

Срок за подаване на документи – до 13.04.2023 г.

За информация тел. +359 973/72892 и тел . +359 973/74525.